Loading...
E-learningová sekce aplikace Restep
 • Otázka č. 1

  Projekt RESTEP znamená:
  a. Znovunastartování postupných kroků v regionech v oblasti obnovitelné energetiky.
  b. Regionální udržitelná energetická politika.
  c. Regionální způsob aplikace OZE.
  d. Regulace fosilní energie v regionech.
 • Otázka č. 2

  Projekt RESTEP je finančně podpořen:
  a. TAČR – Technologická agentura ČR (program ALFA)
  b. Fondy EHP („Norské fondy“)
  c. OP VaVPI (Věda a výzkum pro inovace)
  d. Evropský program LIFE +
 • Otázka č. 3

  RESTEP je řešen teamově několika subjekty ČR. Nositelem projektu ale je:
  a. CZ Biom
  b. ČZU – Česká zemědělská univerzita
  c. Asociace bioplynových stanic
  d. Česká fotovoltaická asociace
 • Otázka č. 4

  Základním ideovým stavebním pilířem RESTEPu je:
  a. V každé lokalitě jsou podmínky pro uplatnění různých druhů OZE v různé intenzitě, kterou je vhodné respektovat.
  b. V každé lokalitě se musí využít ten nejvýhodnější druh OZE.
  c. V každé lokalitě je důležité využít především fotovoltaiku na střechách.
  d. Základem zelené energie je biomasa.
 • Otázka č. 5

  Dlouhodobějším cílem RESTEPu je:
  a. Vytvořit nástroj na ochranu přírodních zdrojů.
  b. Vytvořit a zavést do praxe novou metodu urbanistického managementu.
  c. Optimalizovat zdroje pro produkci bioplynu.
  d. Zajistit regionální energetickou soběstačnost v oblasti OZE.
 • Otázka č. 6

  RESTEP zapadá do strategie „komplexního sledování udržitelného rozvoje, kde se nově přechází od sektorových indikátorů (lesnické, energetické, …) k indikátorovým rámcům, které uvádějí do příčinné souvislosti jevy v různých sektorech (primární produkci energie, kvalitu ovzduší, …)“. Z kterého zdroje je tato citace?
  a. ÚÚR – Ústav územního rozvoje – principy a pravidla územního plánování.
  b. SZIF – Státní zemědělský a intervenční fond – Směrnice č. 32/2012.
  c. MŽP – Vyhláška o zavádění pravidel udržitelného rozvoje pro kraje č. 23/435/2011.
  d. MPO a MŽP – Společný pracovní materiál pro biomasu a produkci bioplynu z roku 2013.
 • Otázka č. 7

  RESTEP je v rámci EU unikátní především v jednom z následujících segmentů:
  a. Excelentním popisem větrných potenciálů, i když se prozatím využívá málo.
  b. Detailním popisem půdního fondu, který je v rámci EU nejpodrobnější.
  c. Ochraňuje přírodní biotopy před nekontrolovaným drancováním zdrojů.
  d. Detailním popisem dostupnosti lesních těžebních zbytků v rámci databáze lesních hospodářských plánů.
 • Otázka č. 8

  RESTEP je určen pro následující typ uživatelů:
  a. Státní správa zaměřená na energetiku, především MPO a ERÚ.
  b. Výhradně pro Ministerstvo životního prostředí.
  c. Podnikatelé s velkými investičními záměry.
  d. Veřejná správa (především kraje) a podnikatelé/investoři.
 • Otázka č. 9

  Výběr analyzovaného územního celku je možné realizovat:
  a. geograficky – kružnicí.
  b. geograficky – GIS aplikací (kružnice, polygon, či vlastní ohraničení).
  c. slovně – zadáním názvu katastrálního území.
  d. geograficky nebo slovně podle volby uživatele.
 • Otázka č. 10

  Základní emisní plyny, které bezprostředně ohrožují zdraví, jsou v RESTEPu analyzovány. (TZL - tuhé znečišťující látky, VOC – těkavé organické látky). Jedná se o:
  a. CO, TZL, NOx, SO2, VOC
  b. CO2, N2O, VOC
  c. CH4, CO2,N2O
  d. CH4, N2O, VOC
 • Otázka č. 11

  RESTEP se zaměřuje také na produkci tří základních skleníkových plynů v lokalitě. Jedná se o:
  a. H2, VOC, TZL
  b. Benzo(a) pyren, VOC, CO
  c. CO2, CH4, N2O
  d. SO2, H2, VOC
 • Otázka č. 12

  Fakta vztahující se k regionu neobsahují:
  a. Počet obyvatel.
  b. Rozlohu TTP.
  c. Počet veřejných budov.
  d. Počet střech potenciálně vhodných pro instalaci fotovoltaiky.
 • Otázka č. 13

  RESTEP v lokalitě definuje tzv. ENERGETICKÝ MIX OZE. Co to je?
  a. Energetické potenciály pouze dnes technologicky využívaného potenciálu – slunce a vítr.
  b. Parametr investiční přiměřenosti vůči regionálním možnostem.
  c. Energeticky využitelný potenciál OZE, který je technologicky a investičně dostupný.
  d. Energeticky využitelný potenciál, nejen technologicky a investičně dostupných OZE, ale i dalších typů zdrojů, k nimž má uživatel přístup a vstupní data.
 • Otázka č. 14

  Energetický mix OZE vyjádřeny celkově v GJ nezohledňuje potenciál některých zdrojů OZE, např. těch, které přesahují lokální charakter. Jedná se o zdroje:
  a. biomasa.
  b. geotermální energie, papírenské výluhy.
  c. větrná energie a energie z ČOV.
  d. energie skládek a živočišných odpadů.
 • Otázka č. 15

  RESTEP poskytuje informace o ochraně přírody pomocí přehledu:
  a. Památných stromů.
  d. Chráněných území.
  c. Chráněných oblastí přirozené akumulace vod.
  b. Míst výskytu chráněných druhů.