Agroenvironmentální opatření

Z Encyklopedie RESTEP
Verze z 29. 9. 2014, 15:06; Lubos (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

Cílem AEO je podpora způsobů využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí a krajiny, podpora zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržby krajiny. AEO jsou součástí Programu rozvoje venkova schvalovaného Evropskou komisí, jsou zakotveny v legislativě a je povinností každého členského státu je na svém území zavádět.

Zemědělec aplikující některé z agroenvironmentálních opatření se zavazuje dodržovat podmínky hospodaření minimálně po dobu závazku, což je 5–7 let.


Popis vrstvy

Vrstva obsahuje jednotlivá agroenvironmentální opatření vztažená k půdním blokům dle evidence půdních bloků (LPIS).

Opatření jsou rozdělena na skupiny:

  • postupy šetrné k životnímu prostředí (ekologické zemědělství, integrovaná produkce)
  • ošetřování travních porostů (louky, mezofilní a vlhkomilné louky, horské a suchomilné louky, trvale podmáčené a rašelinné louky, ptačí lokality na TP – hnízdiště bahňáků, ptačí lokality na TP – hnízdiště chřástala polního, pastviny, druhově bohaté pastviny, suché stepní trávníky a vřesoviště)
  • péče o krajinu (zatravňování orné půdy, pěstování meziplodin, biopásy)

Dále obsahuje oblasti se zvláštní ochranou:

  • NATURA 2000 (ptačí lokality, významné lokality)
  • Zvláště chráněné území (VZCHÚ, I. zóna VZCHÚ, MZCHÚ, ostatní AEO)


Použitá data

Zdrojem dat je Registr půdy - LPIS provozovaný MZe, který slouží primárně k ověřování údajů v žádostech o dotace poskytovaných ve vazbě na zemědělskou půdu. Je rovněž využíván jako podklad pro vedení zákonných evidencí o použití hnojiv, pastvy, přípravků na ochranu rostlin, nebo jako podklad pro stanovení omezení hospodaření z titulu nitrátové směrnice, erozní ohroženosti apod.

Tabulka 1: Použitá data
Data Popis dat + zdroj
LPIS_FB_EKO Ekologické zemědělství, půdní bloky zařazené v EZ/přechodném období, LPIS
LPIS_OTP Obnova travních porostů, LPIS
LPIS_ENVIRO Ošetřování travních porostů, LPIS
NATURA_PTACI NATURA 2000 – ptačí lokality, LPIS
NATURA_VYZ_LOK NATURA 2000 – významné lokality, LPIS
HR_ZCHU Zvláště chráněné území, LPIS


Metodika

Stanovení podmínek AEO vychází z Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů. Data jsou vedena a spravována v LPIS na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.


Výstupy

Výstupem jsou jednotlivé vrstvy agroenvironmentálních opatření sledovaných na úrovni půdních bloků nebo oblastí. Uživatel získá přehled o možných omezeních při navrhování energetických záměrů.


Úzká místa a budoucnost

Stávající pravidla agroenvironmentálních podpor budou platná do konce roku 2013. V současné době se připravují nová opatření Programu rozvoje venkova na roky 2014–2020, která budou ještě více zaměřena na zachování podílu plochy obhospodařované v rámci agroenvironmentálních opatření cílených na biodiverzitu a zvýšení podílu plochy obhospodařované v rámci agroenvironmentálních opatření cílených na management vody a ochranu půdy.


Licence a aktualizace dat

Prezentace

Prezentace představuje vrstvu agroenvironmentální opatření jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.


Expertní popis

Pro vrstvu agroenvironmentální opatření představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.