Agroenvironmentální opatření: Porovnání verzí

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 61: Řádka 61:
 
[[Category:Předpoklady, podmínky a impulzy]]
 
[[Category:Předpoklady, podmínky a impulzy]]
 
[[Category:Dotační stimuly]]
 
[[Category:Dotační stimuly]]
[[Category:Ochrana půdy]]
 

Verze z 5. 2. 2014, 16:24

ÚVOD (PROČ JE TATO VRSTVA DŮLEŽITÁ A BYLA VYBRÁNA)

Cílem AEO je podpora způsobů využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí a krajiny, podpora zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržby krajiny. AEO jsou součástí Programu rozvoje venkova schvalovaného Evropskou komisí, jsou zakotveny v legislativě a je povinností každého členského státu je na svém území zavádět.

Zemědělec aplikující některé z agroenvironmentálních opatření se zavazuje dodržovat podmínky hospodaření minimálně po dobu závazku, což je 5 – 7 let.

POPIS VRSTVY (CO OBSAHUJE, K ČEMU SLOUŽÍ, CO Z NÍ LZE VYČÍST)

Vrstva obsahuje jednotlivá agroenvironmentální opatření vztažená k půdním blokům dle evidence půdních bloků (LPIS).

Opatření jsou rozdělena na skupiny:

Postupy šetrné k životnímu prostředí (ekologické zemědělství, integrovaná produkce) Ošetřování travních porostů (louky, mezofilní a vlhkomilné louky, horské a suchomilné louky, trvale podmáčené a rašelinné louky, ptačí lokality na TP – hnízdiště bahňáků, ptačí lokality na TP – hnízdiště chřástala polního, pastviny, druhově bohaté pastviny, suché stepní trávníky a vřesoviště) Péče o krajinu (zatravňování orné půdy, pěstování meziplodin, biopásy) dále obsahuje oblasti se zvláštní ochranou: NATURA 2000 (ptačí lokality, významné lokality) Zvláště chráněné území (VZCHÚ, I. Zóna VZCHÚ, MZCHÚ, ostatní AEO)

POUŽITÁ DATA (JAKÁ DATA, ODKUD, VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST)

Zdrojem dat je Registr půdy - LPIS provozovaný MZe, který slouží primárně k ověřování údajů v žádostech o dotace poskytovaných ve vazbě na zemědělskou půdu. Je rovněž využíván jako podklad pro vedení zákonných evidencí o použití hnojiv, pastvy, přípravků na ochranu rostlin, nebo jako podklad pro stanovení omezení hospodaření z titulu nitrátové směrnice, erozní ohroženosti apod.

Tabulka 1: Použitá data
Data Popis dat + zdroj
LPIS_FB_EKO Ekologické zemědělství, půdní bloky zařazené v EZ/přechodném období, LPIS
LPIS_OTP Obnova travních porostů, LPIS
LPIS_ENVIRO Ošetřování travních porostů, LPIS
NATURA_PTACI NATURA 2000 – ptačí lokality, LPIS
NATURA_VYZ_LOK NATURA 2000 – významné lokality, LPIS
HR_ZCHU Zvláště chráněné území, LPIS

METODIKA (JAK SE S DATY PRACOVALO, PŘEPOČTY, PROPOJENI, VÝSLEDNÁ STRUKTURA)

Stanovení podmínek AEO vychází z Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů. Data jsou vedena a spravována v LPIS na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

VÝSTUPY (JEDNOTKY, STATICKÁ DATA X INTERAKTIVITA, CO UŽIVATEL ZÍSKÁ)

Výstupem jsou jednotlivé vrstvy agroenvironmentálních opatření sledovaných na úrovni půdních bloků nebo oblastí. Uživatel získá přehled o možných omezeních při navrhování energetických záměrů.

ÚZKÁ MÍSTA A BUDOUCNOST (CO JE MOŽNÉ ÚSKALÍ VE VRSTVĚ, JAK SE BUDE AKTUALIZOVAT, NÁROČNOST, JAK BY ŠLA ROZŠÍŘIT V BUDOUCNU)

Stávající pravidla agroenvironmentálních podpor budou platná do konce roku 2013. V současné době se připravují nová opatření Programu rozvoje venkova na roky 2014 – 2020, která budou ještě více zaměřena na zachování podílu plochy obhospodařované v rámci agroenvironmentálních opatření cílených na biodiverzitu a zvýšení podílu plochy obhospodařované v rámci agroenvironmentálních opatření cílených na management vody a ochranu půdy.