Bodová výnosnost

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání
Bodová výnosnost půd

ÚVOD (PROČ JE TATO VRSTVA DŮLEŽITÁ A BYLA VYBRÁNA)

Vrstva bodové výnosnosti poskytuje informaci o kvalitě a výnosnosti půd na základě souhrnu informací o vybraném zemědělském území. Výchozí ukazatel je charakteristika jednotlivých Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) včetně jejich ekologických a ekonomických informací.

POPIS VRSTVY (CO OBSAHUJE, K ČEMU SLOUŽÍ, CO Z NÍ LZE VYČÍST)

Vrstva poskytuje rychlý přehled o kvalitě půdy a jejích ekonomických ukazatelích. Je rozdělena do 10 kategorií.

Tabulka 1: Kategorie bodové výnosnosti půd
Bodová výnosnost Popis bodové výnosnosti
6 - 11 produkčně nevýznamné
11 - 28,2 produkčně málo významné
28,2 - 43,7 velmi málo produkční
43,7 - 58,4 málo produkční
58,4 - 65,3 méně produkční
65,3 - 73,1 středně produkční
73,1 - 81,0 produkční
81,0 - 89,0 velmi produkční
89,0 - 97,0 vysoce produkční
97,0 - 100 vysoce produkční se stabilizovanými výnosy


POUŽITÁ DATA (JAKÁ DATA, ODKUD, VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST)

Aktuální data vycházejí z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které jsou k dispozici na VÚMOP, v.v.i..

METODIKA (JAK SE S DATY PRACOVALO, PŘEPOČTY, PROPOJENI, VÝSLEDNÁ STRUKTURA)

Kvalita půdy je hodnocena prostřednictvím výnosnosti půdy. Výnosnost půdy (čistý výnos) je základním ukazatelem půdně klimatických a ekologicko-ekonomických podmínek. Je to rozdíl mezi normativními výnosy z rostlinné výroby a normativními náklady, vynaloženými na jejich dosažení. Hodnota výnosnosti půdy je vyjádřena indexem v rozpětí bodové stupnice od 6-100 bodů. Spodní hodnota 6 bodů byla stanovena na základě potřeby zajistit bodovou hodnotu v dostatečné výši po uplatnění všech srážek, které se na pozemku mohou vyskytnout. Nejnižší hodnotu 6 bodů (minimální výnosnost -2 500 Kč/ha) má travní porost v chladném, vlhkém klimatickém regionu s průměrnou roční teplotou pod 5°C, v hlubokých stržích s velmi příkrými svahy nad 30%, kde je půda nevhodná pro zemědělskou výrobu, a měla by být zalesněna. Průměrná hodnota výnosnosti v ČR dosahuje 42,2 bodů (+2 482 Kč/ha). Nejvyšší hodnotu 100 bodů (+10 750 Kč/ha) má černozem na spraši, středně těžká, hluboká více než 60cm, s příznivým vodním režimem, v teplém, mírně vlhkém klimatickém regionu s průměrnou roční teplotou 8-9°C, na úplné rovině bez možnosti plošné vodní eroze. Jsou to půdy vhodné pro pěstování intenzivních tržních plodin, cukrovky či zeleniny. Pro vyjádření produkční schopnosti půdy byly využity výnosy hlavních zemědělských plodin pěstovaných v ČR (obiloviny, kukuřice, cukrovka, brambory, řepka, krmné plodiny, travní porosty).

VÝSTUPY (JEDNOTKY, STATICKÁ DATA X INTERAKTIVITA, CO UŽIVATEL ZÍSKÁ)

Výsledkem je mapa prostorového rozmístění jednotlivých kategorií bodové výnosnosti půd a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky.

ÚZKÁ MÍSTA A BUDOUCNOST (CO JE MOŽNÉ ÚSKALÍ VE VRSTVĚ, JAK SE BUDE AKTUALIZOVAT, NÁROČNOST, JAK BY ŠLA ROZŠÍŘIT V BUDOUCNU)