Chlévská mrva, kejda

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání
Deponace chlévské mrvy na orné půdě

Úvod (proč je tato vrstva důležitá a byla vybrána)

Chlévská mrva a kejda jsou jedním ze zdrojů živočišných odpadů. Tyto exkrementy můžeme v zásadě využít ke dvěma účelům. Hnojení půdy zvyšuje podíl organické složky v půdě, zlepšuje její fyzikální vlastnosti a především zvyšuje výnosy zemědělských plodin. Hnůj lze také využít k energetickým účelům, a to k produkci bioplynu. Uvážené využívání hnoje pro účely zemědělské a energetické je jedním z cílů, kterých by tato vrstva chtěla dosáhnout.

Velká část hospodářských zvířat je částečně nebo po celý rok ustájena. Některé způsoby ustájení vyžadují podestýlku. Jako podestýlka se nejčastěji používá sláma. Vrstva udává, jaké množství podestýlky je potřeba pro danou kategorii hospodářských zvířat.


Popis vrstvy (co obsahuje, k čemu slouží, co z ní lze vyčíst)

Vrstva obsahuje počet krmných dnů pro jednotlivé kategorie skotu. Vzhledem k velice rozličným nárokům v produkci kejdy u dojených a nedojených krav, byly krávy starší 2 let rozděleny na dvě kategorie – krávy určené k produkci mléka a krávy určené k produkci masa. Výpočet byl proveden na základě vzájemného podílu celkového dojeného a nedojeného skotu. Jednotlivým kategoriím zvířat byla stanovena produkce exkrementů.

Vrstva nepracuje s počty zvířat, ale s tzv. krmnými dny. Ty nám udávají kolik je potřeba krmných dávek pro danou kategorii hospodářských zvířat za období jednoho roku.

Použitá data (jaká data, odkud, vypovídací schopnost)

Podkladovými daty jsou data z evidence zvířat od Ministerstva zemědělství ČR. Stanovení produkce exkrementů bylo provedeno odborníky na výkrm hospodářských zvířat.

Metodika (jak se s daty pracovalo, přepočty, propojení, výsledná struktura)

Data z evidence zvířat obsahují měsíční přírůstky nebo úbytky zvířat pro jednotlivé kategorie na úrovni katastrálního území. Z těchto dat byl spočten počet krmných dávek za období jednoho roku v jednotlivých katastrech pro zájmové kategorie zvířat. Krmné dny byly násobeny stanoveným množstvím chlévské mrvy nebo kejdy.

Výstupy (jednotky, statická data x interaktivita, co uživatel získá)

Výsledkem je vrstva stanovující celkovou roční produkci exkrementů zvířat v jednotlivých katastrálních územích. Vrstva také udává, množství použité podestýlky, pokud by byl chov po celý rok ustájen.

Úzká místa a budoucnost (co je možné úskalí ve vrstvě, jak se bude aktualizovat, náročnost, jak by šla rozšířit v budoucnu)

Vrstvu lze aktualizovat maximálně jednou ročně, po spočtení krmných dávek v daném roce. Zpřesňujícím prvkem může být detailnější stanovení produkce chlévské mrvy a kejdy. Vrstva prozatím neobsahuje, jaké množství exkrementů je využito pro zemědělské a energetické účely. V současné době se neeviduje počet ustájených zvířat. Tento údaj by umožňoval přesnější stanovení potřebného množství podestýlky.