Dehumifikace

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

Dehumifikace je velmi závažná forma půdní degradace. Dehumifikace půdy způsobuje ztrátu organické hmoty v půdě. Obsah humusu v půdě výrazně klesá intenzivním zemědělským obhospodařováním, protože zvýšená aerace a intenzivnější hydrotermické pochody v půdě tlumí humifikaci organických zbytků a zvyšují mineralizaci.


Popis vrstvy

Vrstva vychází z dílčích vědeckých poznatků a dále kvalifikovaných kategorizací dalších možných příčin dehumifikace. Výsledný potenciál v sobě zahrnuje dílčí faktory mající negativní vliv na úbytek půdní organické hmoty, které jsou vzájemně kombinovány a konfrontovány s cílem identifikace ohrožených lokalit.


Použitá data

V rámci tvorby vrstvy byla využita data systému BPEJ a z něj vycházející aplikace (data potenciálů půd k projevům degradačních faktorů souvisejících z úbytkem půdní organické hmoty, faktory stanovištní), dále data KPP (kartogramy zrnitosti), systém LPIS a vrstva ploch odvodněných systematickou drenáží. Kromě posledních dvou zdrojů (poskytovatel bývalá Zemědělská vodohospodářská správa, resp. MZe ČR) jsou data ve správě a vlastnictví VÚMOP, v.v.i.


Metodika

V prvním kroku byly zvoleny faktory s průkazným potenciálním negativním vlivem na obsah půdní organické hmoty. Kategoriím jednotlivých faktorů byly přiřazeny body ve stupnici od 0 do 60 tak, aby bodové ohodnocení odpovídalo dopadu daného faktoru na dehumifikaci půdy. Kategorizace samotného potenciálu půdy k dehumifikaci byla provedena na podkladě nejvyššího možného zisku bodů rozděleného do 5 kategorií –

  • zanedbatelná
  • nízká
  • vyšší střední
  • střední
  • vysoká

Výsledný bodový zisk pro hodnocené území, tedy součet dílčích bodů jednotlivých hodnocených faktorů, byl srovnán s kategorizací provedenou podle předchozího popisu.


Výstupy

Uživatel získá přehled o potenciálu půdy k dehumifikaci, tedy je schopný zjistit, zda jím obhospodařované půdy vyžadují vyšší důraz na postupy vedoucí na sequestraci organické hmoty. S tímto je v úzké souvislosti také produkční schopnost půdy a její ovlivnění.


Úzká místa a budoucnost

Jistým úskalím je celorepubliková aplikace vrstvy, s čímž souvisí i jisté zjednodušení přístupu k hodnocení a vyšší míra subjektivity při kategorizaci některých faktorů. Tato negativa by bylo možné eliminovat pouze na základě dostatečného množství dat, která nebyla v době zpracování dostupná. Faktory zahrnuté do výpočtu jsou průběžně zpřesňovány tak, jak probíhají aktuální výzkumy v rámci VaV, proto je možné vrstvu aktualizovat a zpřesňovat. V budoucnu je možné vrstvu doplnit o detailnější vztahy mezi klimatem a potenciálem půdy k dehumifikaci a bližší popis vlivu způsobu hospodaření jako variabilního faktoru.


Licence a aktualizace dat

1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP v.v.i.

  • 1. aktualizace dat, říjen 2013
  • předpokládaná aktualizace dat 1x ročně


Prezentace

Prezentace představuje vrstvu dehumifikace jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.


Expertní popis

Pro vrstvu dehumifikace představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.

Expertní posudek Dehumifikace