GAEC 11

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

CÍLEM STANDARDU GAEC 11 JE OCHRANA VODY PŘED ZNEČIŠTĚNÍM POCHÁZEJÍCÍM ZE ZEMĚDĚLSTVÍ.

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou definovány v nařízeních vlády jednotlivých dotačních titulů a jejich dodržování je pro zemědělce v České republice povinné od roku 2004. Hospodaření v souladu se standardy GAEC je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých plateb, zvláštních podpor, některých podpor z osy II programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem. Standardy GAEC individuálně definují členské země Evropské unie na základě rámce stanoveného v příloze č. III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, jež obsahuje 5 tematických okruhů (eroze půdy, organické složky půdy, struktura půdy, minimální úroveň péče, ochrana vody a hospodaření s ní). V České republice se uplatňuje 11 standardů GAEC.


Popis vrstvy

Tento standard řeší problematiku ochrany vody před znečištěním pocházejícím ze zemědělské činnosti (zejména omezení průsaku a povrchového smyvu látek z použitých hnojiv) a předcházení možnému vzniku takového znečištění.

Voda je stejně jako půda cenný a nenahraditelný přírodní zdroj. Vzhledem k problematice změny klimatu, jejímž následkem se mimo jiné bude snižovat dostupnost kvalitní vody, je nutné věnovat vodě zvýšenou ochranu. Povinnost zabránit vniknutí hnojivých látek do vody přímo vyplívá z §39 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění. Každý, kdo zachází ze závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových a podzemním vod neohrozily jejich prostředí.

Standard definuje zachovat ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry.


Použitá data

Aktuální data vycházejí z databáze DIBAVOD.


4. Metodika

Standard GAEC 11 byl vymezen jako 3 metrová ochranná zóna okolo vodních útvarů definovaných v databázi DIBAVOD.


Výstupy

Výsledkem je vrstva vymezující plochy s vymezením závažnosti porušení standardu GAEC 11 a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky.


Úzká místa a budoucnost

Aktuální nastavení limitů a doporučeného hospodaření vychází z implementace legislativy Evropské unie do právního řádu České republiky. Nastavení standardů je v kompetenci MZe ČR a vychází z doporučení odborníků na danou problematiku s přihlédnutím k ekonomickým či jiným specifickým možnostem zemědělcům hospodařícím v ČR. Při změně legislativy či jiných aspektů dojde k aktualizaci vrstvy.


Licence a aktualizace dat

Prezentace

Prezentace představuje vrstvu GAEC 11 jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.


Expertní popis

Pro vrstvu GAEC 11 představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.


Expertní posudek GAEC 11