GAEC 2

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání
Standard GAEC2

ÚVOD (PROČ JE TATO VRSTVA DŮLEŽITÁ A BYLA VYBRÁNA)

Cílem standardu GAEC 2 je ochrana půdy před vodní erozí a ochrana komunikací a dalších staveb před zaplavením nebo zanesením splavenou půdou.

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou definovány v nařízeních vlády jednotlivých dotačních titulů a jejich dodržování je pro zemědělce v České republice povinné od roku 2004. Hospodaření v souladu se standardy GAEC je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých plateb, zvláštních podpor, některých podpor z osy II programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem. Standardy GAEC individuálně definují členské země Evropské unie na základě rámce stanoveného v příloze č. III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, jež obsahuje 5 tematických okruhů (eroze půdy, organické složky půdy, struktura půdy, minimální úroveň péče, ochrana vody a hospodaření s ní). V České republice se uplatňuje 11 standardů GAEC.

POPIS VRSTVY (CO OBSAHUJE, K ČEMU SLOUŽÍ, CO Z NÍ LZE VYČÍST)

Tento standard řeší problematiku protierozní ochrany půdy stanovením požadavků na způsob pěstování vybraných hlavních plodin na silně a mírně erozně ohrožených plochách.

Pro vymezení kategorií erozní ohroženosti půd je využito nejen kritérium sklonitosti svahu, ale i další faktory jako je délka svahu po spádnici, erodovatelnost půdy, faktor přívalových dešťů, faktor protierozního opatření a faktor ochranného vlivu vegetace.

Vrstva definuje způsob hospodaření na silně erozně ohrožené půdě následovně:

nebudou pěstovány širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních směsí Vrstva definuje způsob hospodaření na mírně erozně ohrožené půdě následovně:

porosty širokořádkových plodin kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku budou zakládány pouze s půdoochrannými technologiemi Standard dále definuje specifické podmínky, kdy nemusí být výše uvedený způsob hospodaření dodržen.

POUŽITÁ DATA (JAKÁ DATA, ODKUD, VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST)

Tabulka 1: Použitá data
Data výpočtu Popis dat + zdroj
Gp – maximální přípustná ztráta půdy Určeno na základě hloubky půdy z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ – VÚMOP, v.v.i.) s ohledem na zachování funkcí půdy a její úrodnosti.
R – faktor erozní účinnosti přívalového deště Pro výpočet použita doporučená hodnota pro ČR R = 20 MJ.ha-1.cm.h-1 (Janeček, 2007).
K – faktor erodovatelnosti půdy Určeno na základě hlavní půdní jednotky (HPJ) z databáze BPEJ (VÚMOP, v.v.i.)
LS – faktor délky a sklonu svahu Vypočteno z DMT, LPIS (MZe ČR) a Corine Land Cover pomocí modelu USLE 2D metodou McCool (1987, 1989) s využitím odtokového algoritmu Flux Decomposition. Vstupem do modelu byl digitální model terénu v rastrové podobě s rozlišením 10 m (GEODIS).
P – faktor účinnosti protierozních opatření Při výpočtu nebyla uvažována žádná aplikovaná protierozní opatření, a tedy P = 1

METODIKA (JAK SE S DATY PRACOVALO, PŘEPOČTY, PROPOJENI, VÝSLEDNÁ STRUKTURA)

Vymezení erozní ohroženosti vychází z analýzy Maximálních přípustných hodnot faktoru ochranného vlivu vegetace (Cp). Z vypočítaných hodnot faktoru Cp, po zohlednění dalších aspektů ze strany MZe ČR, byly nastaveny limity pro vymezení erozně ohrožených ploch.

VÝSTUPY (JEDNOTKY, STATICKÁ DATA X INTERAKTIVITA, CO UŽIVATEL ZÍSKÁ)

Výsledkem je vrstva vymezující plochy orné půdy s nutností dodržovat standard GAEC 2 a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky. Uživatel získá přehled o vymezení standardu GAEC 2 a definovaném způsobu hospodaření na vybrané lokalitě.

ÚZKÁ MÍSTA A BUDOUCNOST (CO JE MOŽNÉ ÚSKALÍ VE VRSTVĚ, JAK SE BUDE AKTUALIZOVAT, NÁROČNOST, JAK BY ŠLA ROZŠÍŘIT V BUDOUCNU)

Aktuální nastavení limitů a doporučeného hospodaření vychází z implementace legislativy Evropské unie do právního řádu České republiky. Nastavení standardů je v kompetenci MZe ČR a vychází z doporučení odborníků na danou problematiku s přihlédnutím k ekonomickým či jiným specifickým možnostem zemědělcům hospodařícím v ČR. Při změně legislativy či jiných aspektů dojde k aktualizaci vrstvy.