GAEC 5

Z Encyklopedie RESTEP
Verze z 29. 9. 2014, 14:44; Lubos (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
GAEC5 - Kategorizace závažnosti porušení

Úvod

Cílem standardu GAEC 5 je ochrana struktury půdy.

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou definovány v nařízeních vlády jednotlivých dotačních titulů a jejich dodržování je pro zemědělce v České republice povinné od roku 2004. Hospodaření v souladu se standardy GAEC je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých plateb, zvláštních podpor, některých podpor z osy II programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem. Standardy GAEC individuálně definují členské země Evropské unie na základě rámce stanoveného v příloze č. III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, jež obsahuje 5 tematických okruhů (eroze půdy, organické složky půdy, struktura půdy, minimální úroveň péče, ochrana vody a hospodaření s ní). V České republice se uplatňuje 11 standardů GAEC.


Popis vrstvy

Tento standard řeší problematiku struktury a utužení půdy. Utužení půdy vede k zásadnímu zhoršení fyzikálních vlastností půdy (především struktury, pórovitosti a propustnosti) a narušení biologické aktivitě v půdě.

Standard definuje podmínky, za kterých by na půdě nemělo docházet k pojezdům zemědělské mechanizace a dále stanovuje výjimky z těchto podmínek. Jednou z těchto výjimek je vlastní sklizeň plodiny, druhou regulace vybraných invazivních rostlin dle GAEC 7.

Vrstva vymezuje kategorie závažnosti porušení tohoto standardu.


Použitá data

Aktuální data vycházejí z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které jsou k dispozici na VÚMOP, v.v.i..


Metodika

Vymezení míry porušení standardu vychází ze stanovení závažnosti porušení, které byla ohodnocena na základě příslušnost k hlavní půdní jednotce (HPJ).

Rozsah porušení je velký, závažnost střední a porušení je trvalé na HPJ č. 17,31 a 5 Rozsah porušení je velký, závažnost vysoká a porušení je trvalé na HPJ č. 29, 33, 65 a 70


Výstupy

Výsledkem je vrstva vymezující plochy s vymezením závažnosti porušení standardu GAEC 5 a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky.


Úzká místa a budoucnost

Aktuální nastavení limitů a doporučeného hospodaření vychází z implementace legislativy Evropské unie do právního řádu České republiky. Nastavení standardů je v kompetenci MZe ČR a vychází z doporučení odborníků na danou problematiku s přihlédnutím k ekonomickým či jiným specifickým možnostem zemědělcům hospodařícím v ČR. Při změně legislativy či jiných aspektů dojde k aktualizaci vrstvy.


Licence a aktualizace dat

Prezentace

Prezentace představuje vrstvu GAEC 5 jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.


Expertní popis

Pro vrstvu GAEC 5 představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.

Expertní popis GAEC 5