GAEC 8

Z Encyklopedie RESTEP
Verze z 29. 9. 2014, 14:46; Lubos (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
GAEC8 - Kategorizace závažnosti porušení

Úvod

Cílem standardu GAEC 8 je ochrana trvalých travních porostů před rozoráním.

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou definovány v nařízeních vlády jednotlivých dotačních titulů a jejich dodržování je pro zemědělce v České republice povinné od roku 2004. Hospodaření v souladu se standardy GAEC je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých plateb, zvláštních podpor, některých podpor z osy II programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem. Standardy GAEC individuálně definují členské země Evropské unie na základě rámce stanoveného v příloze č. III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, jež obsahuje 5 tematických okruhů (eroze půdy, organické složky půdy, struktura půdy, minimální úroveň péče, ochrana vody a hospodaření s ní). V České republice se uplatňuje 11 standardů GAEC.


Popis vrstvy

Tento standard řeší problematiku ochrany trvalých travních porostů z důvodu jejich ochranné funkce proti vodní a větrné erozi půdy, příznivého ovlivnění množství a kvality povrchové a podzimní vody, napomáhání zadržování srážek a zpomalení jejich odtoku, akumulace půdní organické hmoty a ochrany biodiverzity.

Standard definuje zákaz rozorání trvalých travních porostů a stanovuje závažnost porušení tohoto standardu.


Použitá data

Aktuální data vycházejí z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které jsou k dispozici na VÚMOP, v.v.i..


Metodika

Vymezení míry porušení standardu vychází ze stanovení závažnosti porušení, které byla ohodnocena na základě příslušnost k hlavní půdní jednotce (HPJ) a sklonitosti pozemku.

Porušení tohoto standardu je vyhodnoceno jako závažné, pokud k němu došlo na pozemcích:

  • se sklonitostí nad 7°
  • s HPJ s vysokou vsakovací schopností (04, 05, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 29-32, 34, 36-38, 40, 42, 55)


Výstupy

Výsledkem je vrstva vymezující plochy s vymezením závažnosti porušení standardu GAEC 8 a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky.


Úzká místa a budoucnost

Aktuální nastavení limitů a doporučeného hospodaření vychází z implementace legislativy Evropské unie do právního řádu České republiky. Nastavení standardů je v kompetenci MZe ČR a vychází z doporučení odborníků na danou problematiku s přihlédnutím k ekonomickým či jiným specifickým možnostem zemědělcům hospodařícím v ČR. Při změně legislativy či jiných aspektů dojde k aktualizaci vrstvy.


Licence a aktualizace dat

Prezentace

Prezentace představuje vrstvu GAEC 8 jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.


Expertní popis

Pro vrstvu GAEC 8 představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.

Expertní posudek GAEC 8