GAEC 8

Z Encyklopedie RESTEP
Verze z 4. 2. 2014, 16:41; Skladnik (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

== ÚVOD (PROČ JE TATO VRSTVA DŮLEŽITÁ A BYLA VYBRÁNA)

==

Cílem standardu GAEC 8 je ochrana trvalých travních porostů před rozoráním.

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou definovány v nařízeních vlády jednotlivých dotačních titulů a jejich dodržování je pro zemědělce v České republice povinné od roku 2004. Hospodaření v souladu se standardy GAEC je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých plateb, zvláštních podpor, některých podpor z osy II programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem. Standardy GAEC individuálně definují členské země Evropské unie na základě rámce stanoveného v příloze č. III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, jež obsahuje 5 tematických okruhů (eroze půdy, organické složky půdy, struktura půdy, minimální úroveň péče, ochrana vody a hospodaření s ní). V České republice se uplatňuje 11 standardů GAEC.

POPIS VRSTVY (CO OBSAHUJE, K ČEMU SLOUŽÍ, CO Z NÍ LZE VYČÍST)

Tento standard řeší problematiku ochrany trvalých travních porostů z důvodu jejich ochranné funkce proti vodní a větrné erozi půdy, příznivého ovlivnění množství a kvality povrchové a podzimní vody, napomáhání zadržování srážek a zpomalení jejich odtoku, akumulace půdní organické hmoty a ochrany biodiverzity.

Standard definuje zákaz rozorání trvalých travních porostů a stanovuje závažnost porušení tohoto standardu.

POUŽITÁ DATA (JAKÁ DATA, ODKUD, VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST)

Aktuální data vycházejí z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které jsou k dispozici na VÚMOP, v.v.i..

METODIKA (JAK SE S DATY PRACOVALO, PŘEPOČTY, PROPOJENI, VÝSLEDNÁ STRUKTURA)

Vymezení míry porušení standardu vychází ze stanovení závažnosti porušení, které byla ohodnocena na základě příslušnost k hlavní půdní jednotce (HPJ) a sklonitosti pozemku.

Porušení tohoto standardu je vyhodnoceno jako závažné, pokud k němu došlo na pozemcích:

Se sklonitostí nad 7° S HPJ s vysokou vsakovací schopností (04, 05, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 29-32, 34, 36-38, 40, 42, 55)

VÝSTUPY (JEDNOTKY, STATICKÁ DATA X INTERAKTIVITA, CO UŽIVATEL ZÍSKÁ)

Výsledkem je vrstva vymezující plochy s vymezením závažnosti porušení standardu GAEC 8 a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky.

ÚZKÁ MÍSTA A BUDOUCNOST (CO JE MOŽNÉ ÚSKALÍ VE VRSTVĚ, JAK SE BUDE AKTUALIZOVAT, NÁROČNOST, JAK BY ŠLA ROZŠÍŘIT V BUDOUCNU)

Aktuální nastavení limitů a doporučeného hospodaření vychází z implementace legislativy Evropské unie do právního řádu České republiky. Nastavení standardů je v kompetenci MZe ČR a vychází z doporučení odborníků na danou problematiku s přihlédnutím k ekonomickým či jiným specifickým možnostem zemědělcům hospodařícím v ČR. Při změně legislativy či jiných aspektů dojde k aktualizaci vrstvy.