Jatky, kafilérie

Z Encyklopedie RESTEP
Verze z 27. 5. 2014, 07:21; Lubos (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

1. Úvod (proč je tato vrstva důležitá a byla vybrána)

Vrstva mapující lokality stávajících jatek a kafilerií byla vybrána jako databáze zdrojů odpadu s potenciálem energetické produkce. Naprostá většina jatečního odpadu je v současné době využívána materiálově – produkce pro potravinářské a krmivářské účely, v případě potřeby jeho energetické využití zejména formou konverze energie odpadní biomasy do formy bioplynu.


2. Popis vrstvy (co obsahuje, k čemu slouží, co z ní lze vyčíst)

Vrstva jatek a kafilerií lokalizuje jednotlivá zařízení v rámci České republiky. U jatek dále uvádí jejich typ (jatka velkých zvířat – kopytníci, jatka malých zvířat – zejména drůbež, králíci atd.) a množství potenciálně dosažitelné biomasy na základě známého množství odpadu vznikajícího při porážení a následné úpravě jatečných zvířat. Množství odpadu je vyjádřeno v kg surové hmoty a energii v MJ/kg této hmoty. V případě kafilerií nebylo možné získat informace o objemu produkované biomasy, je zde proto uveden pouze typ provozu a kategorie odpadu, které smí daný provoz zpracovávat. Odpad 1. kategorie – nejvyšší hygienické riziko – odpad je spalován Odpad 2. kategorie – uhynulá zvířata - odpad může být využit např. v BPS po patřičné hygienizaci Odpad 3. Kategorie – části těl jatečných zvířat nevyužívané pro lidskou výživu – obvykle jatečný odpad vyjma 1. Kategorie - odpad může být využit např. v BPS po patřičné hygienizaci


3. Použitá data (jaká data, odkud, vypovídací schopnost)

Data k vrstvě byla získána od Státní veterinární správy, která vede přehledy o registrovaných pracovištích i o kusech poražených zvířat na jednotlivých pracovištích. Aktuálně (1. 1. 2014) vrstva lokalizuje 254 jatek a 8 kafilerií. Základem pro výpočet energetického potenciálu jsou statistická data vysoké přesnosti. Určitou chybu je možné předpokládat při následném odhadu produkce odpadu na základě počtu poražených kusů. Zde vrstva vychází z expertních odhadů Katedry speciální zootechniky ČZU.

4. Metodika (jak se s daty pracovalo, přepočty, propojení, výsledná struktura)

Při výpočtu potenciálu odpadu z jatek byla vzata v úvahu průměrná hmotnost daného druhu velkého jatečného zvířete: skot (kráva, býk, vůl, tele), prasata (prasnice, vepři), ovce, kozy, koně, příp. malého jatečného zvířete: kur (slepice, kohout, kuře), kachny, husy, krocani (krocan, krůta), králíci, nutrie, holubi, běžci a podíl odpadní hmoty (odpad kategorie 2 a 3). Podle údaje počtu porážek za rok 2013 bylo vypočteno množství odpadu vyprodukované daným zařízením. Energetický potenciál odpadu byl vztažen k výhřevnosti masokostní moučky (MKM) a k množství bioplynu produkovaného z 1 t odpadu. U jatečního odpadu je počítáno s průměrnou sušinou 40 %. Výhřevnost jedné t sušiny MKM odpovídá 16 – 19 GJ, pro účely výpočtu potenciálu byla zvolena nižší hodnota. Průměrná výtěžnost bioplynu ze směsného jatečního odpadu odpovídá 600 – 700 m3/t sušiny, přičemž pro účely modelu byla opět vybrána spodní hodnota. Podíl CH4 v bioplynu produkovaného z anaerobní fermentace jatečních odpadů bude činit cca 60 %, výhřevnost - 22 MJ/m3, tedy 24,5 GJ/t.

5. Výstupy (jednotky, statická data x interaktivita, co uživatel získá)

Uživatel získá přehled o počtu a lokalizaci provozů produkujících odpad s vysokým energetickým potenciálem, v případě jatek pak navíc i o celkovém energetickém potenciálu daného provozu. Vzhledem k tomu, že současnosti je výrazně preferováno materiálové využití jatečních a kafilerních odpadů, vypočtený energetický potenciál je pouze doplňkový a není zahrnut mezi hlavní skupiny OZE z nichž je modelován celkový potenciál dané lokality.


6. Úzká místa a budoucnost (co je možné úskalí ve vrstvě, jak se bude aktualizovat, náročnost, jak by šla rozšířit v budoucnu)

Vrstvu jatečních a kafilerních odpadů je nutné pravidelně aktualizovat vzhledem k tomu, že lokalizované provozy jsou běžné podnikatelské subjekty, u nichž může docházet k výrazným výkyvům produkce odpadu, případně ukončení činnosti. U kafilerií nebylo možné kvantifikovat množství jimi produkovaného odpadu, aplikace je proto zatím omezená pouze na jejich lokalizaci. V budoucnu by proto bylo vhodné doplnit množství odpadu produkované jednotlivými kafilerními provozy.