Kompostárny

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

Kompostování je jednou z nejstarších recyklačních technologií na světě. Již římský učenec Collomela popsal, jak mají být odpady ze zemědělství míchány, vrstveny, překopávány a využity jako hnojivo. Stejný postup je využíván i v současnosti. Hlavní výhodou kompostování je materiálové využití biologicky rozložitelného odpadu a produkce kvalitního přírodního hnojiva, pomocí kterého lze navrátit živiny zpět do půdy. Na druhou stranu kompostovací zařízení mohou do jisté míry konkurovat energetickým zdrojům využívajícím biomasu. Proto je nutné je zahrnout do celkové kalkulace potenciálu vybraného území. V České republice je v současné době v provozu přibližně 236 zařízení zpracovávajících biologicky rozložitelný odpad, případně také vedlejší živočišné produkty.


Popis vrstvy

Mapová vrstva kompostovacích zařízení poskytuje data týkající se umístění zařízení, jeho kapacity, množství zpracovávaného materiálu a informaci o typech odpadů, které dané zařízení zpracovává. Vrstva kvantifikuje kapacitu kompostáren ve vybraném území a ukazuje na případný nedostatek kapacity stávajících zařízení.


Použitá data

Data pro mapovou vrstvu poskytla Zemědělská a ekologická regionální agentura ZERA, která zpracovala a spravuje aktuální databázi kompostovacích zařízení v České republice.


Metodika

Data pro mapovou vrstvu kompostovacích zařízení byla doplněna o adresu, byla provedena kontrola GPS souřadnic a následně byla kompostovací zařízení rozdělena na dvě skupiny. Jednou skupinou jsou kompostárny nacházející se přímo na skládkách tuhého komunálního odpadu, druhou skupinou jsou kompostovací zařízení samostatně stojící.


Výstupy

Uživatel získá informace o stávajících kompostovacích zařízeních ve vybraném území včetně jejich kapacity a množství zpracovávaného materiálu. V porovnání s odhadnutou produkcí biomasy danou počtem obyvatel ve vybraném území lze pak zjistit, zda je kapacita stávajících zařízení dostačující, případně je-li vhodné kapacitu zvýšit nebo doplnit nová zařízení.


Úzká místa a budoucnost

Bariéry této vrstvy se týkají především aktualizace dat. Jednotlivá kompostovací zařízení jsou evidována na příslušných úřadech, avšak prozatím neexistuje státem pověřená instituce, která by všechna tato data shromažďovala. Databáze kompostovacích zařízení agentury ZERA tedy funguje čistě na dobrovolnosti jednotlivých majitelů, popř. provozovatelů kompostáren, nelze tedy zaručit shromáždění všech dat kompostovacích zařízení, ani dlouhodobé trvání této aktivity. V budoucnu by mohla být mapová vrstva rozšířena o možnost porovnání kapacit kompostovacích zařízení ve vybraném území s přibližnou kalkulací množství vzniklého biologicky rozložitelného odpadu v závislosti na počtu obyvatel. Dále by mohla být data doplněna o množství vzniklého kompostu v daném zařízení.


Licence a aktualizace dat

1. Databáze kompostáren, zdroj BIOM.CZ

  • 1. aktualizace dat, 2013
  • předpokládaná aktualizace dat 1x ročně


Prezentace

Prezentace představuje vrstvu kompostárny jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.
Prezentace Kompostárny


Expertní popis

Pro vrstvu ostatní energetické plodiny představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.