Logistika

Z Encyklopedie RESTEP
Verze z 29. 9. 2014, 16:53; Lubos (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

Vrstva logistiky byla vybrána jako jedna z hlavních podpůrných vrstev pro analýzu dostupnosti obnovitelných energetických zdrojů. V kombinaci s ostatními vrstvami vytváří komplexní informaci pro koncového uživatele. Zahrnuje především silniční a dálniční síť, železniční síť a vodní cesty.


Popis vrstvy

Vrstva obsahuje 3 základní druhy pozemní dopravy v České republice. Jedná se o silniční, železniční a vodní dopravu. Doprava letecká není ve vrstvě zahrnuta z ekonomického hlediska, jelikož se počítá v případě přepravy energetických statků s přepravou na co nejkratší vzdálenosti. Důležitým ukazatelem pro využívání dopravní sítě je její hustota v lokalitě. Myšleno je tím hustota dopravní sítě na km2. Dále vrstva obsahuje statistické údaje o délce místních komunikací, které jsou pod správou jednotlivých obcí.


Použitá data

Základem této vrstvy je digitální grafický model ČR ZABAGED od ČÚZK. Tento model přesným zobrazením geografické reality a odpovídá přesnosti základní mapy ČR v měřítku 1 : 10 000 (ZM 10). Mezi jinými geografickými objekty je v ZABAGED zobrazena silniční, železniční a lodní dopravní infrastruktura s vektorovým polohopisem a příslušnými popisnými a kvalitativními atributy. V informačním systému RESTEP byla implementována také data od ČSÚ týkající se délky a hustoty dálnic, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy podle jednotlivých okresů.


 • Dálnice a rychlostní silnice (pozemní komunikace kategorie D a R) jsou komunikace s omezeným přístupem – přístup je omezen jen na silniční motorová vozidla, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. Určena jsou pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly. Mají směrově oddělené jízdní pásy, bezúrovňová křížení, oddělení místa pro vjezd a výjezd. Šířka koruny vozovky je od 27,5, u čtyřproudových dálnic až po 34 m, u šestiproudových. Návrhová rychlost je od 120 km/h k 80 km/h v horském terénu. Nejvyšší přípustný podélný sklon je 3 až 4,5 °, poloměry směrových oblouků v rozsahu 1 250 až po 500 m v závislosti na návrhové rychlosti.

Rychlostní silnice (silnice pro motorová vozidla) mají technické parametry a omezení přístupnosti jako dálnice. Menší rozdíly jsou pouze u poloměru směrového oblouku, který oproti dálnici může být přibližně o čtvrtinu nižší – ovšem při nižších návrhových rychlostech.

 • Silnice I. třídy jsou určeny pro dálkovou a mezinárodní dopravu. Mohou být vystavěny jako rychlostní silnice a potom je jejich přístupnost omezena podobně jako u dálnic. Mají šířku koruny vozovky 9,5 až 24,5 (čtyřproudové), návrhová rychlost v rozsahu 70 až 100 km/h.
 • Silnice II. třídy, určené pro dopravu mezi okresy, se šířkou koruny vozovky 7,5 až 9,5 m mají návrhovou rychlost od 50 do 80 km/hod.
 • Silnice III. třídy jsou určeny ke vzájemnému spojení obcí, nebo jejich napojení na ostatní komunikace. Šířka koruny vozovky těchto silnic je v intervalu 4 až 7,5 m, návrhová rychlost 30 až 70 km/h.

Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastnické právo vykonává ze zákona Ministerstvo dopravy prostřednictvím pověřené organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je příslušný kraj. Správou místních komunikací jsou dále pověřené obce. Délka místních komunikací je prezentována ve 4 třídách A, B, C, a D.

 • A … rychlostní komunikace (I. třída)
 • B … sběrné komunikace (II. třída)
 • C … městské třídy a obslužné komunikace (III. třída)
 • D … zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší (IV. třída)


 • Místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace, podle prováděcí vyhlášky též dopravně nejvýznamnější sběrné komunikace ve městech.
 • Místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí, která spojuje části měst navzájem nebo napojuje město nebo jeho část na pozemní komunikaci vyšší třídy nebo kategorie.
 • Místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace ve městě nebo jiné obci běžně přístupná provozu motorových vozidel a umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů.
 • Místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz, například samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, pěší zóny apod.


Metodika

Data byla připravena pro zpracování statistik a zprostředkování uživateli.


Výstupy

Uživatel získá přehlednou informaci o hustotě a dostupnosti dopravní sítě. To uživateli umožní optimalizovat transport a zajistit plánování logistiky pro OZE v daném regionu.


Úzká místa a budoucnost

Cílem do budoucna se jeví postupné poskytování podrobnějších informací o dopravní síti a implementací nejen geografické báze dat ZABAGED. Cíleně jsou tím myšleny například lesní a polní cesty, které mají význam především na lokální úrovni.


Licence a aktualizace dat

Prezentace

Prezentace představuje vrstvu logistika jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.


Expertní popis

Pro vrstvu logistika představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.