Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (Cp): Porovnání verzí

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání
 
(Není zobrazeno 15 mezilehlých verzí od 2 uživatelů.)
Řádka 1: Řádka 1:
[[Image:Cp.jpg|thumb|400px|Maximální přípustná hodnota faktoru ochranného vlivu vegetace]]
+
[[Image:Cp2.jpg|thumb|400px|Maximální přípustná hodnota faktoru ochranného vlivu vegetace]]
 
<big>
 
<big>
== Cp - Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace – nástroj ochrany zemědělské půdy proti vodní erozi (Cp) ==
+
== C<sub>p</sub> - nástroj ochrany zemědělské půdy proti vodní erozi ==
 
</big>
 
</big>
== ÚVOD (PROČ JE TATO VRSTVA DŮLEŽITÁ A BYLA VYBRÁNA) ==
 
  
Vrstva vyjadřuje míru ohroženosti území vodní erozí pomocí maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace. Názorně zobrazuje a doporučuje vhodný rámcový způsob hospodaření na půdních blocích nebo jejich částech, při kterém ještě nedochází k projevům nadlimitní ztráty půdy vodní erozí. Slouží jako podklad pro ochranu půdy před degradací
+
==Úvod ==
 +
Vrstva vyjadřuje míru ohroženosti území vodní erozí pomocí maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace. Názorně zobrazuje a doporučuje vhodný rámcový způsob hospodaření na půdních blocích nebo jejich částech, při kterém ještě nedochází k projevům nadlimitní ztráty půdy vodní erozí. Slouží jako podklad pro ochranu půdy před degradací.
  
== POPIS VRSTVY (CO OBSAHUJE, K ČEMU SLOUŽÍ, CO Z NÍ LZE VYČÍST) ==
 
  
Hodnoty Cp jsou rozděleny do 5 kategorií (Tabulka 1), pro které lze dle metodik (Janeček et al. 2007, Hůla et al. 2003) určit kombinaci konkrétních vhodných organizačních nebo agrotechnických opatření.
+
==Popis vrstvy ==
 +
Hodnoty C<sub>p</sub> jsou rozděleny do 5 kategorií (Tabulka 1), pro které lze dle metodik (Janeček et al. 2007, Hůla et al. 2003) určit kombinaci konkrétních vhodných organizačních nebo agrotechnických opatření.
  
První a zároveň nejvíce potenciálně erozně ohroženou skupinou jsou území s maximální přípustnou hodnotou faktoru Cp do 0,005. Aby nebyla tato hodnota překročena, je doporučeno převést tyto plochy do kategorie trvalých travních porostů. Druhou skupinou jsou území s hodnotou do 0,02, pro něž je rovněž doporučeno jednoznačné řešení za účelem snížení erozní ohroženosti, a to pěstování víceletých pícnin, např. jetele a vojtěšky. U dalších kategorií je doporučení uvedeno pouze rámcově z důvodu rozmanitosti přírodních podmínek, zejména klimatických, ve kterých se jednotlivé pozemky spadající do stejné kategorie nacházejí.
+
První a zároveň nejvíce potenciálně erozně ohroženou skupinou jsou území s maximální přípustnou hodnotou faktoru C<sub>p</sub> do 0,005. Aby nebyla tato hodnota překročena, je doporučeno převést tyto plochy do kategorie trvalých travních porostů. Druhou skupinou jsou území s hodnotou do 0,02, pro něž je rovněž doporučeno jednoznačné řešení za účelem snížení erozní ohroženosti, a to pěstování víceletých pícnin, např. jetele a vojtěšky. U dalších kategorií je doporučení uvedeno pouze rámcově z důvodu rozmanitosti přírodních podmínek, zejména klimatických, ve kterých se jednotlivé pozemky spadající do stejné kategorie nacházejí.
  
 
{| class="wikitable" border="1"
 
{| class="wikitable" border="1"
 
|+<b>Tabulka 1:</b> Kategorie erozní ohroženosti vyjádřené pomocí maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace
 
|+<b>Tabulka 1:</b> Kategorie erozní ohroženosti vyjádřené pomocí maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace
 
|-  
 
|-  
!  width=50px | Kategorie Cp
+
!  width=50px | Kategorie C<sub>p</sub>
!  width=100px | Hodnoty Cp
+
!  width=100px | Hodnoty C<sub>p</sub>
 
!  width=150px | Kategorie erozní ohroženosti
 
!  width=150px | Kategorie erozní ohroženosti
 
!  width=500px | Doporučení
 
!  width=500px | Doporučení
Řádka 46: Řádka 46:
 
| bez omezení
 
| bez omezení
 
|}
 
|}
== Použitá data (jaká data, odkud, vypovídací schopnost) ==
 
  
 +
 +
==Použitá data ==
 
{| class="wikitable" border="1"
 
{| class="wikitable" border="1"
 
|+<b>Tabulka 2:</b> Použitá data při výpočtu erozní ohroženosti vyjádřené pomocí maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace
 
|+<b>Tabulka 2:</b> Použitá data při výpočtu erozní ohroženosti vyjádřené pomocí maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace
Řádka 54: Řádka 55:
 
!  width=500px | Popis dat + zdroj
 
!  width=500px | Popis dat + zdroj
 
|-  
 
|-  
| Gp – maximální přípustná ztráta půdy
+
| G<sub>p</sub> – maximální přípustná ztráta půdy
 
| Určeno na základě hloubky půdy z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ – VÚMOP, v.v.i.) s ohledem na zachování funkcí půdy a její úrodnosti.  
 
| Určeno na základě hloubky půdy z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ – VÚMOP, v.v.i.) s ohledem na zachování funkcí půdy a její úrodnosti.  
 
|-  
 
|-  
 
| R – faktor erozní účinnosti přívalového deště
 
| R – faktor erozní účinnosti přívalového deště
| Pro výpočet použita doporučená hodnota pro ČR R = 20 MJ.ha-1.cm.h-1 (Janeček, 2007).
+
| Pro výpočet použita doporučená hodnota pro ČR R = 20 MJ.ha<sup>-1</sup>.cm.h<sup>-1</sup> (Janeček, 2007).
 
|-  
 
|-  
 
| K – faktor erodovatelnosti půdy
 
| K – faktor erodovatelnosti půdy
Řádka 68: Řádka 69:
 
| P – faktor účinnosti protierozních opatření
 
| P – faktor účinnosti protierozních opatření
 
| Při výpočtu nebyla uvažována žádná aplikovaná protierozní opatření, a tedy P = 1
 
| Při výpočtu nebyla uvažována žádná aplikovaná protierozní opatření, a tedy P = 1
 +
|-
 +
| C<sub>p</sub> - Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace
 +
|Vypočteno z DMT, LPIS (MZe ČR) a Corine Land Cover pomocí modelu USLE 2D metodou McCool (1987, 1989) s využitím odtokového algoritmu Flux Decomposition. Vstupem do modelu byl digitální model terénu v rastrové podobě s rozlišením 10 m (GEODIS).
 
|}
 
|}
  
== METODIKA (JAK SE S DATY PRACOVALO, PŘEPOČTY, PROPOJENI, VÝSLEDNÁ STRUKTURA) ==
+
==Metodika ==  
 
+
 
Výpočet maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (Cp) vychází z celosvětově používané rovnice USLE, jejímž výsledkem je hodnota dlouhodobého průměrného smyvu půdy určená na základě součinu šesti faktorů, podílejících se na rozvoji erozních procesů:
 
Výpočet maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (Cp) vychází z celosvětově používané rovnice USLE, jejímž výsledkem je hodnota dlouhodobého průměrného smyvu půdy určená na základě součinu šesti faktorů, podílejících se na rozvoji erozních procesů:
  
Řádka 77: Řádka 80:
  
 
kde:
 
kde:
G - průměrná dlouhodobá ztráta půdy (t.ha-1.rok-1),
+
*G - průměrná dlouhodobá ztráta půdy (t.ha<sup>-1</sup>.rok<sup>-1</sup>)
R – faktor erozní účinnosti dešťů, vyjádřený v závislosti na kinetické energii, úhrnu a intenzitě erozně nebezpečných dešťů,
+
*R – faktor erozní účinnosti dešťů, vyjádřený v závislosti na kinetické energii, úhrnu a intenzitě erozně nebezpečných dešťů
K – faktor erodovatelnosti půdy, vyjádřený v závislosti na textuře a struktuře ornice, obsahu organické hmoty v ornici a propustnosti půdního profilu,
+
*K – faktor erodovatelnosti půdy, vyjádřený v závislosti na textuře a struktuře ornice, obsahu organické hmoty v ornici a propustnosti půdního profilu
L – faktor délky svahu, vyjadřující vliv nepřerušené délky svahu na velikost ztráty půdy erozí,
+
*L – faktor délky svahu, vyjadřující vliv nepřerušené délky svahu na velikost ztráty půdy erozí
S – faktor sklonu svahu, vyjadřující vliv sklonu svahu na velikost ztráty půdy erozí,
+
*S – faktor sklonu svahu, vyjadřující vliv sklonu svahu na velikost ztráty půdy erozí
C – faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu, vyjádřený v závislosti na vývoji vegetace a použité agrotechnice,
+
*C – faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu, vyjádřený v závislosti na vývoji vegetace a použité agrotechnice
P – faktor účinnosti protierozních opatření.
+
*P – faktor účinnosti protierozních opatření
Výše uvedený vztah byl převeden na rovnici, ve které je neznámou faktor ochranného vlivu vegetace (Cp):
+
  
  '''Cp = Gp / ( R x K x L x S x P )'''
+
Výše uvedený vztah byl převeden na rovnici, ve které je neznámou faktor ochranného vlivu vegetace (C<sub>p</sub>):
  
Za hodnoty dlouhodobého průměrného smyvu půdy (G) byly dosazeny hodnoty maximální přípustné ztráty půdy (Gp), která by na pozemcích o dané hloubce neměla být překročena. Pozemky na mělké půdě mají maximální přípustnou hodnotu Gp = 1 t.ha-1.rok-1, na pozemcích se středně hlubokou půdou by neměly hodnoty přípustné ztráty půdy přesahovat Gp = 4 t.ha-1.rok-1 a na pozemcích s hlubokými půdami hodnotu Gp = 10 t.ha-1.rok-1.
+
  '''C<sub>p</sub> = Gp / ( R x K x L x S x P )'''
  
Faktor erozní účinnosti přívalového deště (R) představuje jeho schopnost uvolňovat půdní částice z povrchu půdy a rozrušovat půdní agregáty a je závislý na četnosti výskytu srážek, jejich intenzitě, úhrnu a kinetické energii. Pro výpočet byla použita doporučená průměrná hodnota pro Českou republiku R = 20 MJ.ha-1.cm.h-1.
+
Za hodnoty dlouhodobého průměrného smyvu půdy (G) byly dosazeny hodnoty maximální přípustné ztráty půdy (Gp), která by na pozemcích o dané hloubce neměla být překročena. Pozemky na mělké půdě mají maximální přípustnou hodnotu Gp = 1 t.ha<sup>-1</sup>.rok<sup>-1</sup>, na pozemcích se středně hlubokou půdou by neměly hodnoty přípustné ztráty půdy přesahovat Gp = 4 t.ha<sup>-1</sup>.rok<sup>-1</sup> a na pozemcích s hlubokými půdami hodnotu Gp = 10 t.ha<sup>-1</sup>.rok<sup>-1</sup>.
 +
 
 +
Faktor erozní účinnosti přívalového deště (R) představuje jeho schopnost uvolňovat půdní částice z povrchu půdy a rozrušovat půdní agregáty a je závislý na četnosti výskytu srážek, jejich intenzitě, úhrnu a kinetické energii. Pro výpočet byla použita doporučená průměrná hodnota pro Českou republiku R = 20 MJ.ha<sup>-1</sup>.cm.h<sup>-1</sup>.
  
 
Dalším vstupem do rovnice je faktor erodovatelnosti půdy (K), který představuje náchylnost půdy k erozi, tedy schopnost půdy odolávat působení rozrušujícího účinku deště a transportu povrchového odtoku. Hodnota faktoru K závisí na textuře a struktuře ornice, obsahu organické hmoty a propustnosti půdního profilu.
 
Dalším vstupem do rovnice je faktor erodovatelnosti půdy (K), který představuje náchylnost půdy k erozi, tedy schopnost půdy odolávat působení rozrušujícího účinku deště a transportu povrchového odtoku. Hodnota faktoru K závisí na textuře a struktuře ornice, obsahu organické hmoty a propustnosti půdního profilu.
Řádka 98: Řádka 102:
 
Pro faktor účinnosti protierozních opatření (P) byla použita hodnota P = 1, tedy bez protierozních opatření.
 
Pro faktor účinnosti protierozních opatření (P) byla použita hodnota P = 1, tedy bez protierozních opatření.
  
== VÝSTUPY (JEDNOTKY, STATICKÁ DATA X INTERAKTIVITA, CO UŽIVATEL ZÍSKÁ) ==
+
==Výstupy ==
 
+
 
Výsledkem je mapa prostorového rozmístění maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky. Uživatel získá přehled o ohroženosti vodní erozí a doporučeném způsobu hospodaření na vybrané lokalitě.
 
Výsledkem je mapa prostorového rozmístění maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky. Uživatel získá přehled o ohroženosti vodní erozí a doporučeném způsobu hospodaření na vybrané lokalitě.
  
== ÚZKÁ MÍSTA A BUDOUCNOST (CO JE MOŽNÉ ÚSKALÍ VE VRSTVĚ, JAK SE BUDE AKTUALIZOVAT, NÁROČNOST, JAK BY ŠLA ROZŠÍŘIT V BUDOUCNU) ==
 
  
 +
==Úzká místa a budoucnost ==
 
Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení.
 
Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení.
 +
 +
 +
==Licence a aktualizace dat ==
 +
1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP v.v.i.<br />
 +
*1. aktualizace dat, říjen 2013
 +
 +
*předpokládaná aktualizace v souvislosti se změnou v metodice vymezení
 +
 +
2. Digitální model terénu (DMT), GEODIS Brno<br />
 +
*1. aktualizace dat
 +
 +
*předpokládaná aktualizace v souvislosti se změnou v metodice vymezení
 +
 +
3. Veřejný registr půdy (LPIS), Ministerstvo zemědělství ČR<br />
 +
*1. aktualizace dat
 +
 +
*předpokládaná aktualizace v souvislosti se změnou v metodice vymezení
 +
 +
 +
== Prezentace ==
 +
Prezentace představuje vrstvu '''C<sub>p</sub>''' jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.<br />
 +
 +
 +
== Expertní popis ==
 +
Pro vrstvu '''C<sub>p</sub>''' představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.<br />
 +
 
[[Category:Předpoklady, podmínky a impulzy]]
 
[[Category:Předpoklady, podmínky a impulzy]]
 
[[Category:Ochrana půdy]]
 
[[Category:Ochrana půdy]]

Aktuální verze z 29. 9. 2014, 15:00

Maximální přípustná hodnota faktoru ochranného vlivu vegetace

Cp - nástroj ochrany zemědělské půdy proti vodní erozi

Úvod

Vrstva vyjadřuje míru ohroženosti území vodní erozí pomocí maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace. Názorně zobrazuje a doporučuje vhodný rámcový způsob hospodaření na půdních blocích nebo jejich částech, při kterém ještě nedochází k projevům nadlimitní ztráty půdy vodní erozí. Slouží jako podklad pro ochranu půdy před degradací.


Popis vrstvy

Hodnoty Cp jsou rozděleny do 5 kategorií (Tabulka 1), pro které lze dle metodik (Janeček et al. 2007, Hůla et al. 2003) určit kombinaci konkrétních vhodných organizačních nebo agrotechnických opatření.

První a zároveň nejvíce potenciálně erozně ohroženou skupinou jsou území s maximální přípustnou hodnotou faktoru Cp do 0,005. Aby nebyla tato hodnota překročena, je doporučeno převést tyto plochy do kategorie trvalých travních porostů. Druhou skupinou jsou území s hodnotou do 0,02, pro něž je rovněž doporučeno jednoznačné řešení za účelem snížení erozní ohroženosti, a to pěstování víceletých pícnin, např. jetele a vojtěšky. U dalších kategorií je doporučení uvedeno pouze rámcově z důvodu rozmanitosti přírodních podmínek, zejména klimatických, ve kterých se jednotlivé pozemky spadající do stejné kategorie nacházejí.

Tabulka 1: Kategorie erozní ohroženosti vyjádřené pomocí maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace
Kategorie Cp Hodnoty Cp Kategorie erozní ohroženosti Doporučení
1 méně než 0,005 nejohroženější převést příslušné půdní bloky nebo jejich části mezi trvalé travní porosty
2 0,005 - 0,02 silně ohrožené pěstování víceletých pícnin např. jetele a vojtěšky
3 0,02 - 0,2 ohrožené vyloučení pěstování širokořádkových plodin, úzkořádkové plodiny lze pěstovat pouze s využitím půdoochranných technologií
4 0,2 - 0,6 mírně ohrožené pěstování úzkořádkových plodin bez omezení, širokořádkové plodiny však pouze s využitím půdoochranných technologií
5 více než 0,6 bez ohrožení bez omezení


Použitá data

Tabulka 2: Použitá data při výpočtu erozní ohroženosti vyjádřené pomocí maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace
Data výpočtu Popis dat + zdroj
Gp – maximální přípustná ztráta půdy Určeno na základě hloubky půdy z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ – VÚMOP, v.v.i.) s ohledem na zachování funkcí půdy a její úrodnosti.
R – faktor erozní účinnosti přívalového deště Pro výpočet použita doporučená hodnota pro ČR R = 20 MJ.ha-1.cm.h-1 (Janeček, 2007).
K – faktor erodovatelnosti půdy Určeno na základě hlavní půdní jednotky (HPJ) z databáze BPEJ (VÚMOP, v.v.i.)
LS – faktor délky a sklonu svahu Vypočteno z DMT, LPIS (MZe ČR) a Corine Land Cover pomocí modelu USLE 2D metodou McCool (1987, 1989) s využitím odtokového algoritmu Flux Decomposition. Vstupem do modelu byl digitální model terénu v rastrové podobě s rozlišením 10 m (GEODIS).
P – faktor účinnosti protierozních opatření Při výpočtu nebyla uvažována žádná aplikovaná protierozní opatření, a tedy P = 1
Cp - Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace Vypočteno z DMT, LPIS (MZe ČR) a Corine Land Cover pomocí modelu USLE 2D metodou McCool (1987, 1989) s využitím odtokového algoritmu Flux Decomposition. Vstupem do modelu byl digitální model terénu v rastrové podobě s rozlišením 10 m (GEODIS).

Metodika

Výpočet maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (Cp) vychází z celosvětově používané rovnice USLE, jejímž výsledkem je hodnota dlouhodobého průměrného smyvu půdy určená na základě součinu šesti faktorů, podílejících se na rozvoji erozních procesů:

 G = R x K x L x S x C x P

kde:

 • G - průměrná dlouhodobá ztráta půdy (t.ha-1.rok-1)
 • R – faktor erozní účinnosti dešťů, vyjádřený v závislosti na kinetické energii, úhrnu a intenzitě erozně nebezpečných dešťů
 • K – faktor erodovatelnosti půdy, vyjádřený v závislosti na textuře a struktuře ornice, obsahu organické hmoty v ornici a propustnosti půdního profilu
 • L – faktor délky svahu, vyjadřující vliv nepřerušené délky svahu na velikost ztráty půdy erozí
 • S – faktor sklonu svahu, vyjadřující vliv sklonu svahu na velikost ztráty půdy erozí
 • C – faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu, vyjádřený v závislosti na vývoji vegetace a použité agrotechnice
 • P – faktor účinnosti protierozních opatření

Výše uvedený vztah byl převeden na rovnici, ve které je neznámou faktor ochranného vlivu vegetace (Cp):

 Cp = Gp / ( R x K x L x S x P )

Za hodnoty dlouhodobého průměrného smyvu půdy (G) byly dosazeny hodnoty maximální přípustné ztráty půdy (Gp), která by na pozemcích o dané hloubce neměla být překročena. Pozemky na mělké půdě mají maximální přípustnou hodnotu Gp = 1 t.ha-1.rok-1, na pozemcích se středně hlubokou půdou by neměly hodnoty přípustné ztráty půdy přesahovat Gp = 4 t.ha-1.rok-1 a na pozemcích s hlubokými půdami hodnotu Gp = 10 t.ha-1.rok-1.

Faktor erozní účinnosti přívalového deště (R) představuje jeho schopnost uvolňovat půdní částice z povrchu půdy a rozrušovat půdní agregáty a je závislý na četnosti výskytu srážek, jejich intenzitě, úhrnu a kinetické energii. Pro výpočet byla použita doporučená průměrná hodnota pro Českou republiku R = 20 MJ.ha-1.cm.h-1.

Dalším vstupem do rovnice je faktor erodovatelnosti půdy (K), který představuje náchylnost půdy k erozi, tedy schopnost půdy odolávat působení rozrušujícího účinku deště a transportu povrchového odtoku. Hodnota faktoru K závisí na textuře a struktuře ornice, obsahu organické hmoty a propustnosti půdního profilu.

Faktor (LS), neboli faktor délky (L) a sklonu svahu (S), vyjadřuje vliv morfologie terénu na vznik a vývoj erozních procesů. Topografický faktor představuje poměr ztrát půdy na jednotku plochy svahu ke ztrátě půdy na jednotkovém pozemku o délce 22,13 se sklonem 9 %. Pro výpočet LS faktoru byl využit model USLE 2D.

Pro faktor účinnosti protierozních opatření (P) byla použita hodnota P = 1, tedy bez protierozních opatření.

Výstupy

Výsledkem je mapa prostorového rozmístění maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky. Uživatel získá přehled o ohroženosti vodní erozí a doporučeném způsobu hospodaření na vybrané lokalitě.


Úzká místa a budoucnost

Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení.


Licence a aktualizace dat

1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP v.v.i.

 • 1. aktualizace dat, říjen 2013
 • předpokládaná aktualizace v souvislosti se změnou v metodice vymezení

2. Digitální model terénu (DMT), GEODIS Brno

 • 1. aktualizace dat
 • předpokládaná aktualizace v souvislosti se změnou v metodice vymezení

3. Veřejný registr půdy (LPIS), Ministerstvo zemědělství ČR

 • 1. aktualizace dat
 • předpokládaná aktualizace v souvislosti se změnou v metodice vymezení


Prezentace

Prezentace představuje vrstvu Cp jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.


Expertní popis

Pro vrstvu Cp představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.