Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (Cp)

Z Encyklopedie RESTEP
Verze z 4. 2. 2014, 17:32; Skladnik (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Cp - Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace – nástroj ochrany zemědělské půdy proti vodní erozi (Cp)

ÚVOD (PROČ JE TATO VRSTVA DŮLEŽITÁ A BYLA VYBRÁNA)

Vrstva vyjadřuje míru ohroženosti území vodní erozí pomocí maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace. Názorně zobrazuje a doporučuje vhodný rámcový způsob hospodaření na půdních blocích nebo jejich částech, při kterém ještě nedochází k projevům nadlimitní ztráty půdy vodní erozí. Slouží jako podklad pro ochranu půdy před degradací

POPIS VRSTVY (CO OBSAHUJE, K ČEMU SLOUŽÍ, CO Z NÍ LZE VYČÍST)

Hodnoty Cp jsou rozděleny do 5 kategorií (Tabulka 1), pro které lze dle metodik (Janeček et al. 2007, Hůla et al. 2003) určit kombinaci konkrétních vhodných organizačních nebo agrotechnických opatření.

První a zároveň nejvíce potenciálně erozně ohroženou skupinou jsou území s maximální přípustnou hodnotou faktoru Cp do 0,005. Aby nebyla tato hodnota překročena, je doporučeno převést tyto plochy do kategorie trvalých travních porostů. Druhou skupinou jsou území s hodnotou do 0,02, pro něž je rovněž doporučeno jednoznačné řešení za účelem snížení erozní ohroženosti, a to pěstování víceletých pícnin, např. jetele a vojtěšky. U dalších kategorií je doporučení uvedeno pouze rámcově z důvodu rozmanitosti přírodních podmínek, zejména klimatických, ve kterých se jednotlivé pozemky spadající do stejné kategorie nacházejí.

Tabulka 1: Kategorie erozní ohroženosti vyjádřené pomocí maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace
Kategorie Cp Hodnoty Cp Kategorie erozní ohroženosti Doporučení
1 méně než 0,005 nejohroženější převést příslušné půdní bloky nebo jejich části mezi trvalé travní porosty
2 0,005 - 0,02 silně ohrožené pěstování víceletých pícnin např. jetele a vojtěšky
3 0,02 - 0,2 ohrožené vyloučení pěstování širokořádkových plodin, úzkořádkové plodiny lze pěstovat pouze s využitím půdoochranných technologií
4 0,2 - 0,6 mírně ohrožené pěstování úzkořádkových plodin bez omezení, širokořádkové plodiny však pouze s využitím půdoochranných technologií
5 více než 0,6 bez ohrožení bez omezení

Použitá data (jaká data, odkud, vypovídací schopnost)

Tabulka 2: Použitá data při výpočtu erozní ohroženosti vyjádřené pomocí maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace
Data výpočtu Popis dat + zdroj
Gp – maximální přípustná ztráta půdy Určeno na základě hloubky půdy z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ – VÚMOP, v.v.i.) s ohledem na zachování funkcí půdy a její úrodnosti.
R – faktor erozní účinnosti přívalového deště Pro výpočet použita doporučená hodnota pro ČR R = 20 MJ.ha-1.cm.h-1 (Janeček, 2007).
K – faktor erodovatelnosti půdy Určeno na základě hlavní půdní jednotky (HPJ) z databáze BPEJ (VÚMOP, v.v.i.)
LS – faktor délky a sklonu svahu Vypočteno z DMT, LPIS (MZe ČR) a Corine Land Cover pomocí modelu USLE 2D metodou McCool (1987, 1989) s využitím odtokového algoritmu Flux Decomposition. Vstupem do modelu byl digitální model terénu v rastrové podobě s rozlišením 10 m (GEODIS).
P – faktor účinnosti protierozních opatření Při výpočtu nebyla uvažována žádná aplikovaná protierozní opatření, a tedy P = 1