Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (Cp)

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání
Soubor:Cp.jpg
Maximální přípustná hodnota faktoru ochranného vlivu vegetace

Cp - Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace – nástroj ochrany zemědělské půdy proti vodní erozi (Cp)

ÚVOD (PROČ JE TATO VRSTVA DŮLEŽITÁ A BYLA VYBRÁNA)

Vrstva vyjadřuje míru ohroženosti území vodní erozí pomocí maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace. Názorně zobrazuje a doporučuje vhodný rámcový způsob hospodaření na půdních blocích nebo jejich částech, při kterém ještě nedochází k projevům nadlimitní ztráty půdy vodní erozí. Slouží jako podklad pro ochranu půdy před degradací

POPIS VRSTVY (CO OBSAHUJE, K ČEMU SLOUŽÍ, CO Z NÍ LZE VYČÍST)

Hodnoty Cp jsou rozděleny do 5 kategorií (Tabulka 1), pro které lze dle metodik (Janeček et al. 2007, Hůla et al. 2003) určit kombinaci konkrétních vhodných organizačních nebo agrotechnických opatření.

První a zároveň nejvíce potenciálně erozně ohroženou skupinou jsou území s maximální přípustnou hodnotou faktoru Cp do 0,005. Aby nebyla tato hodnota překročena, je doporučeno převést tyto plochy do kategorie trvalých travních porostů. Druhou skupinou jsou území s hodnotou do 0,02, pro něž je rovněž doporučeno jednoznačné řešení za účelem snížení erozní ohroženosti, a to pěstování víceletých pícnin, např. jetele a vojtěšky. U dalších kategorií je doporučení uvedeno pouze rámcově z důvodu rozmanitosti přírodních podmínek, zejména klimatických, ve kterých se jednotlivé pozemky spadající do stejné kategorie nacházejí.

Tabulka 1: Kategorie erozní ohroženosti vyjádřené pomocí maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace
Kategorie Cp Hodnoty Cp Kategorie erozní ohroženosti Doporučení
1 méně než 0,005 nejohroženější převést příslušné půdní bloky nebo jejich části mezi trvalé travní porosty
2 0,005 - 0,02 silně ohrožené pěstování víceletých pícnin např. jetele a vojtěšky
3 0,02 - 0,2 ohrožené vyloučení pěstování širokořádkových plodin, úzkořádkové plodiny lze pěstovat pouze s využitím půdoochranných technologií
4 0,2 - 0,6 mírně ohrožené pěstování úzkořádkových plodin bez omezení, širokořádkové plodiny však pouze s využitím půdoochranných technologií
5 více než 0,6 bez ohrožení bez omezení

Použitá data (jaká data, odkud, vypovídací schopnost)

Tabulka 2: Použitá data při výpočtu erozní ohroženosti vyjádřené pomocí maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace
Data výpočtu Popis dat + zdroj
Gp – maximální přípustná ztráta půdy Určeno na základě hloubky půdy z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ – VÚMOP, v.v.i.) s ohledem na zachování funkcí půdy a její úrodnosti.
R – faktor erozní účinnosti přívalového deště Pro výpočet použita doporučená hodnota pro ČR R = 20 MJ.ha-1.cm.h-1 (Janeček, 2007).
K – faktor erodovatelnosti půdy Určeno na základě hlavní půdní jednotky (HPJ) z databáze BPEJ (VÚMOP, v.v.i.)
LS – faktor délky a sklonu svahu Vypočteno z DMT, LPIS (MZe ČR) a Corine Land Cover pomocí modelu USLE 2D metodou McCool (1987, 1989) s využitím odtokového algoritmu Flux Decomposition. Vstupem do modelu byl digitální model terénu v rastrové podobě s rozlišením 10 m (GEODIS).
P – faktor účinnosti protierozních opatření Při výpočtu nebyla uvažována žádná aplikovaná protierozní opatření, a tedy P = 1

METODIKA (JAK SE S DATY PRACOVALO, PŘEPOČTY, PROPOJENI, VÝSLEDNÁ STRUKTURA)

Výpočet maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (Cp) vychází z celosvětově používané rovnice USLE, jejímž výsledkem je hodnota dlouhodobého průměrného smyvu půdy určená na základě součinu šesti faktorů, podílejících se na rozvoji erozních procesů:

 G = R x K x L x S x C x P

kde: G - průměrná dlouhodobá ztráta půdy (t.ha-1.rok-1), R – faktor erozní účinnosti dešťů, vyjádřený v závislosti na kinetické energii, úhrnu a intenzitě erozně nebezpečných dešťů, K – faktor erodovatelnosti půdy, vyjádřený v závislosti na textuře a struktuře ornice, obsahu organické hmoty v ornici a propustnosti půdního profilu, L – faktor délky svahu, vyjadřující vliv nepřerušené délky svahu na velikost ztráty půdy erozí, S – faktor sklonu svahu, vyjadřující vliv sklonu svahu na velikost ztráty půdy erozí, C – faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu, vyjádřený v závislosti na vývoji vegetace a použité agrotechnice, P – faktor účinnosti protierozních opatření. Výše uvedený vztah byl převeden na rovnici, ve které je neznámou faktor ochranného vlivu vegetace (Cp):

 Cp = Gp / ( R x K x L x S x P )

Za hodnoty dlouhodobého průměrného smyvu půdy (G) byly dosazeny hodnoty maximální přípustné ztráty půdy (Gp), která by na pozemcích o dané hloubce neměla být překročena. Pozemky na mělké půdě mají maximální přípustnou hodnotu Gp = 1 t.ha-1.rok-1, na pozemcích se středně hlubokou půdou by neměly hodnoty přípustné ztráty půdy přesahovat Gp = 4 t.ha-1.rok-1 a na pozemcích s hlubokými půdami hodnotu Gp = 10 t.ha-1.rok-1.

Faktor erozní účinnosti přívalového deště (R) představuje jeho schopnost uvolňovat půdní částice z povrchu půdy a rozrušovat půdní agregáty a je závislý na četnosti výskytu srážek, jejich intenzitě, úhrnu a kinetické energii. Pro výpočet byla použita doporučená průměrná hodnota pro Českou republiku R = 20 MJ.ha-1.cm.h-1.

Dalším vstupem do rovnice je faktor erodovatelnosti půdy (K), který představuje náchylnost půdy k erozi, tedy schopnost půdy odolávat působení rozrušujícího účinku deště a transportu povrchového odtoku. Hodnota faktoru K závisí na textuře a struktuře ornice, obsahu organické hmoty a propustnosti půdního profilu.

Faktor (LS), neboli faktor délky (L) a sklonu svahu (S), vyjadřuje vliv morfologie terénu na vznik a vývoj erozních procesů. Topografický faktor představuje poměr ztrát půdy na jednotku plochy svahu ke ztrátě půdy na jednotkovém pozemku o délce 22,13 se sklonem 9 %. Pro výpočet LS faktoru byl využit model USLE 2D.

Pro faktor účinnosti protierozních opatření (P) byla použita hodnota P = 1, tedy bez protierozních opatření.

VÝSTUPY (JEDNOTKY, STATICKÁ DATA X INTERAKTIVITA, CO UŽIVATEL ZÍSKÁ)

Výsledkem je mapa prostorového rozmístění maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky. Uživatel získá přehled o ohroženosti vodní erozí a doporučeném způsobu hospodaření na vybrané lokalitě.

ÚZKÁ MÍSTA A BUDOUCNOST (CO JE MOŽNÉ ÚSKALÍ VE VRSTVĚ, JAK SE BUDE AKTUALIZOVAT, NÁROČNOST, JAK BY ŠLA ROZŠÍŘIT V BUDOUCNU)

Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení.