Ochrana ovzduší: Porovnání verzí

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání
(Úvod)
 
(Není zobrazeno 22 mezilehlých verzí od 2 uživatelů.)
Řádka 1: Řádka 1:
== ÚVOD (PROČ JE TATO VRSTVA DŮLEŽITÁ A BYLA VYBRÁNA) ==
+
== Úvod ==
 +
Pojem znečišťování ovzduší (emise) zahrnuje celou řadu procesů, při nichž dochází k vnášení znečišťujících látek do ovzduší. Zdroje znečišťování ovzduší mohou být přírodního (např. sopečná činnost, požáry, produkce znečišťujících látek rostlinami) nebo antropogenního původu. Znečišťující látky mohou vznikat i jako důsledek fyzikálně-chemických reakcí v atmosféře.
  
Emise a skleníkové plyny vznikají v atmosféře především spalováním tuhých a fosilních paliv, dále také díky chladicím zařízením, zemědělství apod. Emise a skleníkové plyny tvoří samostatnou vrstvu a její implementace byla vybrána z několika důvodů.
+
== Popis vrstvy ==
 +
Vrstva identifikuje reálné znečistění z emisí a skleníkových plynů v lokalitě. Při propojení informace o výši a druhu znečištění s GPS souřadnicemi dostaneme komplexní geografickou informaci o rozložení možných potenciálních zdrojů plynných látek, které se dají dále využívat pro výrobu OZE.
  
*monitoring bodových zdrojů znečištění
 
*lokalizace bodových zdrojů znečištění
 
*identifikace druhu znečištění podle druhu průmyslu, typu zařízení apod.
 
*využitelnost některých emisí a skleníkových plynů na výrobu obnovitelné energie (řasy – CO2)
 
*snížení škodlivých látek v ovzduší v kombinaci využitím emisí a skleníkových plynů pro OZE
 
== POPIS VRSTVY (CO OBSAHUJE, K ČEMU SLOUŽÍ, CO Z NÍ LZE VYČÍST) ==
 
  
Vrstva identifikuje reálné znečistění z emisí a skleníkových plynů v lokalitě. Při propojení informace o výši a druhu znečištění s GPS souřadnicemi dostaneme komplexní geografickou informaci o rozložení možných potenciálních zdrojů plynných látek, které se dají dále využívat pro výrobu OEZ.
+
== Použitá data ==
 +
Hlavním zdrojem dat o znečišťování ovzduší je Registr emisí a stacionárních zdrojů (REZZO), který slouží k archivaci a prezentaci údajů o stacionárních a mobilních zdrojích znečišťování ovzduší. REZZO je součástí Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) provozovaného ČHMÚ. Pro projekt RESTEP byly předány údaje za rok 2011 v rozdělení podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší (tabulka 1).
 +
{| class="wikitable" border="1"
 +
|+<b>Tabulka 1:</b>Rozdělení REZZO
 +
|-
 +
!  width="100px" | Třída znečištění
 +
!  width="250px" | Jaké znečištění
 +
!  width="450px" | Typ znečištění (výkon)
 +
|-
 +
| REZZO 1
 +
| Velké stacionární zdroje
 +
| Zařízení ke spalování o tepelném výkonu nad 5 MW
 +
|-
 +
| REZZO 2
 +
| Střední stacionární zdroje
 +
| Zařízení ke spalování o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW
 +
|-
 +
| REZZO 3
 +
| Malé stacionární zdroje
 +
| Zařízení ke spalování o tepelném výkonu nižším než 0,2 MW
 +
|-
 +
| REZZO 4
 +
| Mobilní zdroje
 +
| Zařízení se spalovacími motory nebo jinými motory (silniční a železniční vozidla, plavidla a letadla)
 +
|-
 +
|  colspan="3" style="font-size:10px" | *REZZO 4 prozatím NEBUDOU implementovány, zdroj je problematicky kontrolovatelný v závislosti na času a prostoru. Do budoucna se ovšem počítá s využitím
 +
|}
 +
 
 +
Emise hlavních znečišťujících látek: <br />
 +
• TZL: tuhé znečišťující látky<br />
 +
• SO2: oxid siřičitý<br />
 +
• NOx: oxidy dusíku<br />
 +
• CO: oxid uhelnatý<br />
 +
• VOC: těkavé organické látky<br />
 +
<br />
 +
Emise skleníkových plynů (pouze pro spalovací zdroje): <br />
 +
• CO2: oxid uhličitý<br />
 +
• CH4: metan<br />
 +
• N2O: oxid dusný<br />
 +
 
 +
==Metodika ==
 +
K získaným datům od ČHMÚ, jsme přiřadili správní členění podle následujícího pořadí: kód okresu/ZUJ/obec.
  
== POUŽITÁ DATA (JAKÁ DATA, ODKUD, VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST) ==
 
  
Hlavním zdrojem dat pro emise je databáze REZZO 1-4 jejímž zřizovatelem je ČHMÚ. ČHMÚ disponuje sítí měřících stanic v rámci ČR, ze kterých jsou data pravidelně získávána. V souladu s legislativou podle zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, jsou v ČR zdroje znečišťování ovzduší rozděleny pro potřeby emisní bilance do jednotlivých kategorií, viz tabulka. Databáze REZZO 1-4 je rozdělena následovně:
+
==Výstupy ==
 +
Realizace vrstvy formou propojení mapového podkladu a sítě stanic s informací o aktuálním znečištěním ovzduší (ČHMÚ) nebo obecné informace o průměrných hodnotách vztažených na jednotku znečištění.
 
{| class="wikitable" border="1"
 
{| class="wikitable" border="1"
|+<b>Tabulka 1:</b> Ukázka výstupu REZZO3
+
|+<b>Tabulka 2:</b> Ukázka výstupu REZZO3
 
|-  
 
|-  
 
!  width="70px" | KOKR
 
!  width="70px" | KOKR
Řádka 22: Řádka 59:
 
!  width="160px" | Obec/Městská část
 
!  width="160px" | Obec/Městská část
 
!  width="50px" | TE
 
!  width="50px" | TE
!  width="50px" | SO2
+
!  width="50px" | SO<sub>2</sub>
!  width="50px" | NOx
+
!  width="50px" | NO<sub>x</sub>
 
!  width="50px" | CO
 
!  width="50px" | CO
 
!  width="50px" | NMVOC
 
!  width="50px" | NMVOC
!  width="50px" | CO2
+
!  width="50px" | CO<sub>2</sub>
 
|-  
 
|-  
 
| CZ0101
 
| CZ0101
Řádka 178: Řádka 215:
 
| 319
 
| 319
 
|}
 
|}
 +
 +
 +
== Úzká místa a budoucnost ==
 +
Hlavní důraz je kladen na komplexnost a věrohodnost dat. Aktualizace dat bude probíhat pravidelně nejméně jednou za rok s využitím ČHMÚ a jejich sítí měřících stanic.
 +
 +
Příklad využitím skleníkových plynu CO<sub>2</sub> se v budoucnu nabízí u biorafinérií na pěstování řas apod. Tyto technologie jsou, ale prozatím finančně a technicky velmi náročné a s jejich plným využitím se v našich podmínkách počítá řádově v desítkách let.
 +
 +
Energetické využití skleníkových plynů se z hlediska OZE, jeví jako vhodná alternativa pro získávání energie v 21. století. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu podílu skleníkových plynů, byl přijat tzv. Kjótský protokol k rámcové úmluvě OSN o změně klimatu v roce 1997. Ačkoli statisticky se některým státům podíl skleníkových plynů daří snižovat, tak celosvětově se tak neděje.
 +
 +
V neposlední řadě je žádoucí propojení s medicínskými výzkumy. Jak a která emisní složka se podílí na zdraví člověka. Tento sofistikovaný argument pak může převážit nad ekonomickými argumenty v regionu, kde je předpoklad, že lidí upřednostní aplikaci OZE při deklarování přímého přínosu na zdraví občanů.
 +
 +
 +
==Licence a aktualizace dat ==
 +
1. Ochrana ovzduší - REZZO (1-3), zdroj ČHMÚ<br />
 +
*1. aktualizace dat, 2014
 +
 +
*předpokládaná aktualizace dat 1x ročně
 +
 +
 +
== Prezentace ==
 +
Prezentace představuje vrstvu '''ochrana ovzduší''' jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.<br />
 +
 +
 +
== Expertní popis ==
 +
Pro vrstvu '''ochrana ovzduší''' představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.<br />
 +
 +
 +
[[Category:Předpoklady, podmínky a impulzy]]

Aktuální verze z 4. 11. 2014, 14:58

Úvod

Pojem znečišťování ovzduší (emise) zahrnuje celou řadu procesů, při nichž dochází k vnášení znečišťujících látek do ovzduší. Zdroje znečišťování ovzduší mohou být přírodního (např. sopečná činnost, požáry, produkce znečišťujících látek rostlinami) nebo antropogenního původu. Znečišťující látky mohou vznikat i jako důsledek fyzikálně-chemických reakcí v atmosféře.

Popis vrstvy

Vrstva identifikuje reálné znečistění z emisí a skleníkových plynů v lokalitě. Při propojení informace o výši a druhu znečištění s GPS souřadnicemi dostaneme komplexní geografickou informaci o rozložení možných potenciálních zdrojů plynných látek, které se dají dále využívat pro výrobu OZE.


Použitá data

Hlavním zdrojem dat o znečišťování ovzduší je Registr emisí a stacionárních zdrojů (REZZO), který slouží k archivaci a prezentaci údajů o stacionárních a mobilních zdrojích znečišťování ovzduší. REZZO je součástí Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) provozovaného ČHMÚ. Pro projekt RESTEP byly předány údaje za rok 2011 v rozdělení podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší (tabulka 1).

Tabulka 1:Rozdělení REZZO
Třída znečištění Jaké znečištění Typ znečištění (výkon)
REZZO 1 Velké stacionární zdroje Zařízení ke spalování o tepelném výkonu nad 5 MW
REZZO 2 Střední stacionární zdroje Zařízení ke spalování o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW
REZZO 3 Malé stacionární zdroje Zařízení ke spalování o tepelném výkonu nižším než 0,2 MW
REZZO 4 Mobilní zdroje Zařízení se spalovacími motory nebo jinými motory (silniční a železniční vozidla, plavidla a letadla)
*REZZO 4 prozatím NEBUDOU implementovány, zdroj je problematicky kontrolovatelný v závislosti na času a prostoru. Do budoucna se ovšem počítá s využitím

Emise hlavních znečišťujících látek:
• TZL: tuhé znečišťující látky
• SO2: oxid siřičitý
• NOx: oxidy dusíku
• CO: oxid uhelnatý
• VOC: těkavé organické látky

Emise skleníkových plynů (pouze pro spalovací zdroje):
• CO2: oxid uhličitý
• CH4: metan
• N2O: oxid dusný

Metodika

K získaným datům od ČHMÚ, jsme přiřadili správní členění podle následujícího pořadí: kód okresu/ZUJ/obec.


Výstupy

Realizace vrstvy formou propojení mapového podkladu a sítě stanic s informací o aktuálním znečištěním ovzduší (ČHMÚ) nebo obecné informace o průměrných hodnotách vztažených na jednotku znečištění.

Tabulka 2: Ukázka výstupu REZZO3
KOKR ZÚJ Obec/Městská část TE SO2 NOx CO NMVOC CO2
CZ0101 500054 Praha 1 5 9 15 33 6 21 475
CZ0102 500089 Praha 2 7 13 23 47 9 34 463
CZ0103 500097 Praha 3 7 12 23 46 9 34 218
CZ0104 500119 Praha 4 11 18 35 67 13 51 961
CZ0105 500143 Praha 5 15 25 28 90 18 39 618
CZ0105 539449 Praha-Lipenice 0 1 1 2 0 1205
CZ0105 539465 Praha-Lochkov 2 3 1 11 2 610
CZ0105 539601 Praha-Radotín 11 18 4 64 13 3 660
CZ0105 539678 Praha-Slivenec 9 15 3 52 10 2 388
CZ0105 547115 Praha-Velká Chuchle 2 3 1 9 2 1 379
CZ0105 539864 Praha-Zbraslav 6 10 4 36 7 4 842
CZ0106 500178 Praha 6 18 31 35 110 22 50 069
CZ0106 547140 Praha-Lysolaje 0 1 1 2 0 743
CZ0106 547158 Praha-Nebušice 3 5 2 18 4 2 528
CZ0106 539589 Praha-Přední Kopanina 0 1 0 2 0 319


Úzká místa a budoucnost

Hlavní důraz je kladen na komplexnost a věrohodnost dat. Aktualizace dat bude probíhat pravidelně nejméně jednou za rok s využitím ČHMÚ a jejich sítí měřících stanic.

Příklad využitím skleníkových plynu CO2 se v budoucnu nabízí u biorafinérií na pěstování řas apod. Tyto technologie jsou, ale prozatím finančně a technicky velmi náročné a s jejich plným využitím se v našich podmínkách počítá řádově v desítkách let.

Energetické využití skleníkových plynů se z hlediska OZE, jeví jako vhodná alternativa pro získávání energie v 21. století. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu podílu skleníkových plynů, byl přijat tzv. Kjótský protokol k rámcové úmluvě OSN o změně klimatu v roce 1997. Ačkoli statisticky se některým státům podíl skleníkových plynů daří snižovat, tak celosvětově se tak neděje.

V neposlední řadě je žádoucí propojení s medicínskými výzkumy. Jak a která emisní složka se podílí na zdraví člověka. Tento sofistikovaný argument pak může převážit nad ekonomickými argumenty v regionu, kde je předpoklad, že lidí upřednostní aplikaci OZE při deklarování přímého přínosu na zdraví občanů.


Licence a aktualizace dat

1. Ochrana ovzduší - REZZO (1-3), zdroj ČHMÚ

  • 1. aktualizace dat, 2014
  • předpokládaná aktualizace dat 1x ročně


Prezentace

Prezentace představuje vrstvu ochrana ovzduší jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.


Expertní popis

Pro vrstvu ochrana ovzduší představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.