Půdy vhodné k zalesnění

Z Encyklopedie RESTEP
Verze z 3. 11. 2014, 11:13; Lubos (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

1. Úvod

Půda vhodná k zalesnění je důležitá pro nezbytné změny ve využití zemědělského půdního fondu z důvodu měnící se funkce a kvality půdy.

2. Popis vrstvy

Plochy vhodné k zalesnění vymezují zemědělskou půdu, která je vhodná pro změnu kultury z orné půdy na les.

3. Použitá data

Aktuální data vycházejí z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které jsou k dispozici na VÚMOP, v.v.i.

4. Metodika

Vrstva byla vytvořena na základě databáze BPEJ (VÚMOP, v.v.i.) s využitím faktorů sklonu svahu, hloubky půdy, skeletovitosti a vybraných hlavních půdních jednotek, které jsou náchylné na zamokření.

5. Výstupy

Výsledkem je mapa prostorového rozmístění zemědělské půdy vhodné k zalesnění.

6. Úzká místa a budoucnost

Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení.

7. Licence a aktualizace dat