Skládky komunálního odpadu

Z Encyklopedie RESTEP
Verze z 7. 1. 2015, 09:51; Lubos (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

Skládky odpadů jsou potenciální zásobárnou energie ve formě uloženého odpadu. Rozeznáváme skládky komunálního odpadu (neboli skládky pro kategorii ostatní odpad S-OO 1,2), nebezpečného odpadu (S-NO), skládky pro inertní odpad (S-IO). Ze skládkovaného odpadu přirozeně vzniká skládkový plyn (bioplyn), který je možné různými způsoby jímat a využívat pro výrobu energie (tepelné, elektrické). Je to volně dosažitelná energie použitelná pro účely zásobení teplem či elektrickou energií objektů přímo na skládce či mimo ní. V celé České republice se nachází a je provozováno kolem 200 skládek. Množství vyvíjeného skládkového plynu záleží především na hmotnosti, druhu a složení ukládaného odpadu. Pro naše účely mají největší potenciál skládky komunálního odpadu (S-OO).


Popis vrstvy

Vrstva obsahuje seznam skládek odpadů všech typů existujících v ČR. Každá skládka je lokalizována pomocí názvu obce i části obce, na jejímž území se nachází, pro přesnější určení je uvedena lokalizace v podobě GPS souřadnic. Ve vrstvě dále můžeme najít oprávněného provozovatele skládky odpadů, jeho IČO, kontakt, přesný název skládky, zařazení skládky podle kategorie (skupiny S-OO, S-NO, S-IO).

Dále následují technické údaje o provozu skládky:

 • skutečnost, zda skládka již využívá energetické zhodnocení vznikajícího skládkového plynu
 • případný instalovaný elektrický výkon kogenerační stanice
 • případný instalovaný tepelný výkon kogenerační stanice
 • celková projektová kapacita skládky
 • aktuálně využitá část skládky
 • zbývající volná kapacita skládky
 • informace o potenciálu vývoje skládkového plynu a potenciálu množství vyrobené energie (GJ/rok)

Vrstva by měla sloužit jako celistvý přehled o provozovaných skládkách v ČR. Uživatel získá přehled o základních charakteristikách a technických údajích skládek v ČR.

Sloužit může jako ukázka potenciálního množství uložené energie ve skládkovaném či uloženém odpadu. Vhodné pro plánování výstavby skládek v ČR, stručný a celistvý přehled o stávajících kapacitách a volných plochách pro ukládání odpadů na všech skládkách v České republice.

Použitá data

Základní data byla získána prostřednictvím dokumentů s názvem Atlas zařízení pro nakládání s odpady od Mgr. Bartáčkové z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka a to zejména seznam skládek v České republice, její provozovatel a základní určení polohy a druhy odpadu přijímaný na skládku.

K dalším upřesněním docházelo rešerší integrovaných povolení ke každé skládce v ČR za příslušné roky od jejího vzniku až do současnosti. Jednalo se zejména o kapacity skládky, jednotlivé rozdělení do etap ukládání odpadů na skládce, existence jímacích zařízení na skládkový plyn, jejich typ, popřípadě druh spalování či využití v kogenerační jednotce a podobně. Těmito jednotlivými kroky byla složena a vytvořena přehledná databáze skládek provozovaných v ČR i s jejich podrobným popisem a aktuálními technickými daty.


Metodika

Základní údaje o skládkách byly získány z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Pro naše účely nebyly tyto informace postačující, proto se řešitelé museli podrobně zabývat integrovanými povoleními jednotlivých skládek v ČR. Povolení byla procházena od počátku provozu skládky (někdy jsou údaje brány i z technické dokumentace skládky před její výstavbou - projektová data skládky).

Z těchto integrovaných povolení byla získávána tato data:

 • vyprojektovaná kapacita skládky
 • jednotlivé rozdělení do etap ukládání odpadů na skládce
 • harmonogramy zaplňování jednotlivých etap skládky
 • celková kapacita skládky - aktuálně možná
 • aktuálně volná kapacita skládky
 • roční či měsíční množství ukládaného odpadu
 • existence jímacích zařízení na skládkový plyn, jejich typ
 • typ spalování skládkového plynu
 • využití plynu v kogenerační jednotce

Pokud některá data nebylo možné zjistit z dostupných zdrojů, řešitelé se snažili spočítat či dopočítávat jednotlivé kapacity skládky, dle zjištěných a dostupných dat (množství odpadů ukládaných měsíčně, či ročně, volná kapacita skládky, rok uzavření skládky apod.).

Tato data byla získávána pro jediný účel a to propočítat potenciálně možnou energii uloženou v jednotlivých skládkách. Tato hodnota byla vyjádřena v jednotkách GJ/rok. Je to tedy potenciálně možná energie získaná z jímání a následného energetického využití skládkového plynu. Hodnota byla počítána pouze u skládek typu či skupiny S-OO - kategorie 1,2, jsou to skládky komunálního odpadu. Výsledek tedy vznikl z hodnoty o množství aktuálně uloženého komunálního odpadu na skládce, která je vynásobena danou proměnou vycházející ze vzorce, který vyjadřuje míru či schopnost komunálního odpadu vytvářet bioplyn.


Výstupy

Hlavním výstupem je následující hodnota:

 • Potenciálně možná energie vzniklá energetickým využitím jímaného skládkového plynu vyjádřená v jednotce GJ/rok.

Vedlejšími výstupy jsou jednotlivé technické údaje o skládkách v ČR popsané v předešlých kapitolách.

Uživatel získá přehled o jednotlivých skládkách odpadů v ČR a jejich potenciálně možnou produkci energie a tepla získaného využitím skládkového plynu (bioplynu).

Interaktivita datové vrstvy není v tomto případě relevantní. Uživatel získá statický přehled jednotlivých lokalit a skládek, včetně mapové lokalizace a přehled dat o potenciálu energie dle výše uvedené metodologie.

Úzká místa a budoucnost

Aktualizace vstupních dat bude probíhat každé 3 roky.

Celá tabulka a výstupní data jsou spojena návaznými vzorci, do kterých stačí změnit jednu hodnotu a výstupní data se změní dle požadavků.

Úzká místa datové vrstvy jsou zejména v oblasti aktualizace dat. Bude vysoce záležet na aktualizování stávajících a vzniku nových integrovaných povolení, ze kterých bude možné získávat podrobnější technická data o aktuálním stavu a provozu jednotlivých skládek. Vzhledem k výše popsané metodice shromažďování dat je jedná o činnost s vysokou mírou pracnosti.


Licence a aktualizace dat

1. Databáze skládek KO, zdroj ECO TREND s.r.o.

 • 1. aktualizace dat, únor 2014
 • předpokládaná aktualizace dat 1x ročně


Prezentace

Prezentace představuje vrstvu skládky KO jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.
Prezentace Skládky


Expertní popis

Pro vrstvu skládky KO představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.

Expertní popis Skládky KO