Teplárny a výtopny na biomasu

Z Encyklopedie RESTEP
Verze z 19. 9. 2014, 09:27; Lubos (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

Centrálně dodávané teplo je v České republice vyráběno především v uhelných či plynových zdrojích. V poslední době roste také počet zdrojů spalujících biomasu, které se mohou lišit výkonem, druhem a množstvím spalované biomasy. Co se týče velikosti, můžeme zdroje tepla rozdělit následovně: • Kotelny – lokální zdroj tepla, umístěný přímo ve vytápěné budově nebo samostatně stojící, slouží k výrobě tepla pouze pro jedinou budovu nebo skupinu několika budov, s přímou dodávkou tepla tepelnými sítěmi přímo do vytápěcích soustav • Výtopny – samostatně stojící zdroj, dodávající teplo pro obytný okres (sídliště) nebo průmyslový závod s dodávkou tepla do tepelných sítí • Teplárny – zdroj, ve kterém se ve společném oběhu sdruženě vyrábí teplo a elektřina (tzv. kombinovaná výroba elektřiny a tepla - KVET). Spalovaným materiálem v těchto zdrojích může být biomasa odpadní, jako např. LTZ, odpady dřevozpracujícího průmyslu, sláma, a cíleně pěstovaná biomasa, jako jsou RRD a energetické byliny. V roce 2012 se biomasa mimo domácnosti podílela na hrubé výrobě tepla z OZE 29,7 %, které odpovídají přibližně 2,3 % celkové hrubé výroby tepla v České republice.

Popis vrstvy

Datová vrstva biotepláren a výtopen na biomasu poskytuje informace o počtu, umístění, instalovaném tepelném a elektrickém výkonu stávajících zdrojů, a v případě spoluspalování také informaci o procentuálním zastoupení daného paliva.

Použitá data

Data pro mapovou vrstvu byla získána z Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a porovnána s databází kterou v minulosti zveřejnil CZ Biom. Data byla poté opětovně konzultována s experty z Odboru analyticko-statistického, Energetického regulačního úřadu.

Metodika

Výstupem vrstvy je informace o stávajících instalacích tepláren a výtopen spalujících biomasu ve vybraném území včetně jejich instalovaného tepelného, případně také elektrického výkonu v megawattech (MW). Z těchto ukazatelů může uživatel následně odvodit orientační nároky zdrojů v lokalitě a také jejich energetický potenciál. Spojení s vrstvou Centrálního zásobování teplem také umožňuje snadno odhalit lokality, kde existuje potenciál výstavby nových, nebo přestavby stávajících topenišť využívajících fosilní zdroje paliv. S využitím vrstev Ostatní energetické plodiny a Zemědělská rezidua lze dále kvantifikovat potenciál vstupních surovin ve vybraném území (sláma, štěpka, apod.).

Výstupy

Výstupem vrstvy je informace o stávajících instalacích tepláren a výtopen spalujících biomasu ve vybraném území včetně jejich instalovaného tepelného, případně také elektrického výkonu v megawattech (MW). Z těchto ukazatelů může uživatel následně odvodit orientační nároky zdrojů v lokalitě a také jejich energetický potenciál. Spojení s vrstvou Centrálního zásobování teplem také umožňuje snadno odhalit lokality, kde existuje potenciál výstavby nových, nebo přestavby stávajících topenišť využívajících fosilní zdroje paliv. S využitím vrstev Ostatní energetické plodiny a Zemědělská rezidua lze dále kvantifikovat potenciál vstupních surovin ve vybraném území (sláma, štěpka, apod.).

Úzká místa a budoucnost

Datová vrstva v současné době sestává z 21 biotepláren a 42 výtopen na biomasu, v budoucnu by však měla být rozšířena ještě o kotelny (malé zdroje). Aktualizovatelnost vrstvy nyní do značné míry závisí na případné budoucí spolupráci s Energetickým regulačním úřadem, který by mohl zajistit automatickou aktualizaci dat v mapové aplikaci.

Licence a aktualizace dat

1. Databáze Bio tepláren, zdroj BIOM.CZ

  • 1. aktualizace dat, 2013
  • předpokládaná aktualizace dat 1x ročně

Prezentace

Prezentace představuje vrstvu Bio teplárny + KVET jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.

Expertní popis

Pro vrstvu Bio teplárny + KVET představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.