Teplárny a výtopny na biomasu

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

Centrálně dodávané teplo je v České republice vyráběno především v uhelných či plynových zdrojích. V poslední době roste také počet zdrojů spalujících biomasu, které se mohou lišit výkonem, druhem a množstvím spalované biomasy.

Co se týče velikosti, můžeme zdroje tepla rozdělit následovně:

  • Kotelny – lokální zdroj tepla, umístěný přímo ve vytápěné budově nebo samostatně stojící, slouží k výrobě tepla pouze pro jedinou budovu nebo skupinu několika budov, s přímou dodávkou tepla tepelnými sítěmi přímo do vytápěcích soustav.
  • Výtopny – samostatně stojící zdroj, dodávající teplo pro obytný okres (sídliště) nebo průmyslový závod s dodávkou tepla do tepelných sítí.
  • Teplárny – zdroj, ve kterém se ve společném oběhu sdruženě vyrábí teplo a elektřina (tzv. kombinovaná výroba elektřiny a tepla - KVET).

Spalovaným materiálem v těchto zdrojích může být biomasa odpadní, jako např. Lesní těžební zbytky (LTZ), odpady dřevozpracujícího průmyslu, sláma, a cíleně pěstovaná biomasa, jako jsou rychle rostoucí dřeviny (RRD) a energetické byliny. V roce 2012 se biomasa mimo domácnosti podílela na hrubé výrobě tepla z OZE 29,7 %, které odpovídají přibližně 2,3 % celkové hrubé výroby tepla v České republice.


Popis vrstvy

Datová vrstva biotepláren a výtopen na biomasu poskytuje informace o počtu, umístění, instalovaném tepelném a elektrickém výkonu stávajících zdrojů a v případě spoluspalování také informaci o procentuálním zastoupení daného paliva.


Použitá data

Data pro mapovou vrstvu byla získána z Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a porovnána s databází kterou v minulosti zveřejnil CZ Biom. Data byla poté opětovně konzultována s experty z Odboru analyticko-statistického, Energetického regulačního úřadu.


Metodika

Výstupem vrstvy je informace o stávajících instalacích tepláren a výtopen spalujících biomasu ve vybraném území včetně jejich instalovaného tepelného, případně také elektrického výkonu v megawattech (MW). Z těchto ukazatelů může uživatel následně odvodit orientační nároky zdrojů v lokalitě a také jejich energetický potenciál. Spojení s vrstvou Centrálního zásobování teplem také umožňuje snadno odhalit lokality, kde existuje potenciál výstavby nových, nebo přestavby stávajících topenišť využívajících fosilní zdroje paliv. S využitím vrstev Ostatní energetické plodiny a Zemědělská rezidua lze dále kvantifikovat potenciál vstupních surovin ve vybraném území (sláma, štěpka, apod.).


Výstupy

Výstupem vrstvy je informace o stávajících instalacích tepláren a výtopen spalujících biomasu ve vybraném území včetně jejich instalovaného tepelného, případně také elektrického výkonu v megawattech (MW). Z těchto ukazatelů může uživatel následně odvodit orientační nároky zdrojů v lokalitě a také jejich energetický potenciál. Spojení s vrstvou Centrálního zásobování teplem také umožňuje snadno odhalit lokality, kde existuje potenciál výstavby nových, nebo přestavby stávajících topenišť využívajících fosilní zdroje paliv. S využitím vrstev Ostatní energetické plodiny a Zemědělská rezidua lze dále kvantifikovat potenciál vstupních surovin ve vybraném území (sláma, štěpka, apod.).


Úzká místa a budoucnost

Datová vrstva v současné době sestává z 21 biotepláren a 42 výtopen na biomasu, v budoucnu by však měla být rozšířena ještě o kotelny (malé zdroje). Aktualizovatelnost vrstvy nyní do značné míry závisí na případné budoucí spolupráci s Energetickým regulačním úřadem, který by mohl zajistit automatickou aktualizaci dat v mapové aplikaci.


Licence a aktualizace dat

1. Databáze Bio tepláren, zdroj BIOM.CZ

  • 1. aktualizace dat, 2013
  • předpokládaná aktualizace dat 1x ročně


Prezentace

Prezentace představuje vrstvu Teplárny a výtopny na biomasu jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.


Expertní popis

Pro vrstvu Teplárny a výtopny na biomasu představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.