Utužení

Z Encyklopedie RESTEP
Verze z 29. 9. 2014, 14:24; Lubos (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením

Úvod

Utužení půd neboli pedokompakce je závažnou degradací půd. Jedná se o degradaci fyzikálních půdních vlastností a úzce souvisí s rozpadem půdní struktury. V důsledku utužení pak dochází ke snížení pórovitosti, ke zvýšení objemové hmotnosti, ke zhoršení schopnosti infiltrace vody, propustnosti půdy a ke snížení retenční vodní kapacity.

Hlavním způsobem ochrany půd proti tomuto degradačnímu procesu je prevence, která spočívá zejména ve správném obhospodařování půdy. Měly by být dodržovány správné vlhkostní podmínky při zpracování půd; kultivace by měla probíhat jen za vhodných (raději sušších) vlhkostních podmínek. Je třeba též snížit kontaktní tlaky zemědělské techniky na půdu a snížit počet přejezdů na poli (např. bezorebné hospodaření, řízené přejezdy v kolejových meziřádcích, vyloučení dopravy po poli, sloučení polních operací). Orba by měla být prováděna na různou hloubku podle potřeby jednotlivých plodin. Ke zvýšení odolnosti půd proti utužení přispívají také opatření, kterými se zlepšuje stav půdní struktury.

Z důvodů ochrany půdy je třeba k této vrstvě přihlížet a zvolit potřebná opatření odpovídající stupni degradace.


Popis vrstvy

Vrstva slouží jako podklad při řešení problematiky degradace půdy, který následně vede k její ochraně.

Tabulka 1: Kategorie potenciální zranitelnosti spodních vrstev půdy utužením
kategorie potenciální zranitelnost
1 zanedbatelná
2 nízká
3 nižší střední
4 vyšší střední
5 vysoká
6 nehodnoceno


Použitá data

Aktuální data vycházejí z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které jsou k dispozici na VÚMOP, v.v.i..


Metodika

Vyhodnocení vycházelo z charakteristik, které jsou součástí datové báze BPEJ. Jedná se o zrnitost, která je vyjádřena obsahem I. zrnitostní kategorie (frakce pod 0,01 mm); obsahem jílu (částice pod 0,001 mm, respektive pro některé výpočty < 0,002 mm), objemovou hmotností (redukovaná), g.m-3; strukturou půdy, celkovou pórovitostí a jednotlivými kategoriemi pórů (především kapilárních). Jako nejlépe aplikovatelné se osvědčily výsledky získané vyhodnocením pórovitosti.


Výstupy

Výsledkem je mapa prostorového rozmístění jednotlivých kategorií ohroženosti půd utužením a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky. Uživatel získá přehled o postižení půdy degradací ve vybrané lokalitě a tím i o potřebě aplikace půdoochranných opatření či zvolením speciálního způsobu hospodaření.


Úzká místa a budoucnost

Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení.


Licence a aktualizace dat

1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP v.v.i.

  • 1. aktualizace dat, říjen 2013
  • předpokládaná aktualizace dat 1x ročně


Prezentace

Prezentace představuje vrstvu utužení jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.


Expertní popis

Pro vrstvu utužení představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.

Expertní posudek Utužení půdy