Větrná eroze: Porovnání verzí

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání
(Expertní posudek)
Řádka 2: Řádka 2:
 
Potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí
 
Potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí
  
==1. Úvod ==
+
==Úvod ==
  
 
Větrná eroze způsobuje značnou degradaci půdy a následně dochází k poškození klíčících rostlin, znečištění ovzduší, vznikají škody navátím půdy, atd. Vrstva potenciální ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí zobrazuje lokality náchylné na postižení větrnou erozí a dovoluje tak zavést nebo zpřísnit potřebná protierozní opatření.
 
Větrná eroze způsobuje značnou degradaci půdy a následně dochází k poškození klíčících rostlin, znečištění ovzduší, vznikají škody navátím půdy, atd. Vrstva potenciální ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí zobrazuje lokality náchylné na postižení větrnou erozí a dovoluje tak zavést nebo zpřísnit potřebná protierozní opatření.
  
==2. Popis vrstvy ==
+
==Popis vrstvy ==
  
 
{| class="wikitable" border="1"
 
{| class="wikitable" border="1"
Řádka 44: Řádka 44:
 
Aktuální data vycházejí z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které jsou k dispozici na VÚMOP, v.v.i..
 
Aktuální data vycházejí z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které jsou k dispozici na VÚMOP, v.v.i..
  
==4. Metodika ==
+
==Metodika ==
  
 
Metoda stanovení použitá ve VÚMOP, v.v.i. vychází z pedologické databáze ústavu. Výchozími podklady jsou Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Byly využity údaje o klimatických regionech a údaje o hlavních půdních jednotkách. Klimatický region je charakterizován sumou denních teplot nad 10°C, průměrnou vláhovou jistotou za vegetační období, pravděpodobností výskytu suchých vegetačních období, průměrnými ročními teplotami a ročním úhrnem srážek. Hlavní půdní jednotka je určena zejména genetickým půdním typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu.
 
Metoda stanovení použitá ve VÚMOP, v.v.i. vychází z pedologické databáze ústavu. Výchozími podklady jsou Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Byly využity údaje o klimatických regionech a údaje o hlavních půdních jednotkách. Klimatický region je charakterizován sumou denních teplot nad 10°C, průměrnou vláhovou jistotou za vegetační období, pravděpodobností výskytu suchých vegetačních období, průměrnými ročními teplotami a ročním úhrnem srážek. Hlavní půdní jednotka je určena zejména genetickým půdním typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu.
Řádka 52: Řádka 52:
 
U HPJ 76-78 a částí půdních bloků, které nejsou bonitovány, potenciální ohroženost půdy větrnou erozí hodnocena nebyla.
 
U HPJ 76-78 a částí půdních bloků, které nejsou bonitovány, potenciální ohroženost půdy větrnou erozí hodnocena nebyla.
  
==5. Výstupy ==
+
==Výstupy ==
  
 
Výsledkem je mapa prostorového rozmístění potenciální ohroženosti půdy větrnou erozí a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky. Uživatel získá přehled o ohroženosti větrnou erozí.
 
Výsledkem je mapa prostorového rozmístění potenciální ohroženosti půdy větrnou erozí a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky. Uživatel získá přehled o ohroženosti větrnou erozí.
  
==6. Úzká místa a budoucnost ==
+
==Úzká místa a budoucnost ==
  
 
Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení.
 
Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení.
  
==7. Licence a aktualizace dat ==
+
==Licence a aktualizace dat ==
  
 
1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP v.v.i.<br />
 
1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP v.v.i.<br />

Verze z 15. 9. 2014, 16:00

Potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí

Potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí

Úvod

Větrná eroze způsobuje značnou degradaci půdy a následně dochází k poškození klíčících rostlin, znečištění ovzduší, vznikají škody navátím půdy, atd. Vrstva potenciální ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí zobrazuje lokality náchylné na postižení větrnou erozí a dovoluje tak zavést nebo zpřísnit potřebná protierozní opatření.

Popis vrstvy

Tabulka 1: Kategorizace: potenciální ohroženost ZPF větrnou erozí
Kategorie větrné eroze Koeficient ohroženosti větrnou erozí Stupeň ohroženosti větrnou erozí
1 méně než 4,1 bez ohrožení
2 4,1 - 7,0 půdy náchylné
3 7,1 - 11,0 půdy mírně ohrožené
4 11,1 - 17,0 půdy ohrožené
5 17,1 - 23,0 půdy silně ohrožené
6 více než 23,0 půdy nejohroženější

3. Použitá data

Aktuální data vycházejí z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které jsou k dispozici na VÚMOP, v.v.i..

Metodika

Metoda stanovení použitá ve VÚMOP, v.v.i. vychází z pedologické databáze ústavu. Výchozími podklady jsou Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Byly využity údaje o klimatických regionech a údaje o hlavních půdních jednotkách. Klimatický region je charakterizován sumou denních teplot nad 10°C, průměrnou vláhovou jistotou za vegetační období, pravděpodobností výskytu suchých vegetačních období, průměrnými ročními teplotami a ročním úhrnem srážek. Hlavní půdní jednotka je určena zejména genetickým půdním typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu.

Klimatické regiony a HPJ byly odstupňovány podle náchylnosti k větrné erozi (Janeček, 2000) a byl jim přiřazen faktor náchylnosti, kde nejnižší číslo znamená nejmenší náchylnost k větrné erozi. U klimatických regionů bylo počítáno pouze s prvními pěti (kód regionu 0-4). Území zasahující do ostatních klimatických regionů byla posuzována jako nenáchylná. Ovšem pouze z hlediska klimatického regionu, ne z hlediska půdních poměrů, které byly zohledněny ve všech regionech ČR. Výsledné hodnocení potenciální erozní ohroženosti je vyjádřeno součinem jednotlivých faktorů (faktor klimatického regionu a faktor hlavní půdní jednotky).

U HPJ 76-78 a částí půdních bloků, které nejsou bonitovány, potenciální ohroženost půdy větrnou erozí hodnocena nebyla.

Výstupy

Výsledkem je mapa prostorového rozmístění potenciální ohroženosti půdy větrnou erozí a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky. Uživatel získá přehled o ohroženosti větrnou erozí.

Úzká místa a budoucnost

Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení.

Licence a aktualizace dat

1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP v.v.i.

  • 1. aktualizace dat, říjen 2013
  • předpokládaná aktualizace dat 1x ročně

Prezentace

Prezentace představuje vrstvu větrnou erozi jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.

Expertní popis

Pro vrstvu větrné eroze představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.

Expertní posudek větrná eroze