Větrná eroze: Porovnání verzí

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 59: Řádka 59:
  
 
Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení.
 
Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení.
 +
 +
== Licence a aktualizace dat ==
 +
 +
1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP v.v.i.<br />
 +
*1. aktualizace dat, říjen 2013
 +
 +
*předpokládaná aktualizace dat 1x ročně
  
 
[[Category:Předpoklady, podmínky a impulzy]]
 
[[Category:Předpoklady, podmínky a impulzy]]
 
[[Category:Ochrana půdy]]
 
[[Category:Ochrana půdy]]

Verze z 2. 6. 2014, 08:55

Potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí

Potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí

ÚVOD (PROČ JE TATO VRSTVA DŮLEŽITÁ A BYLA VYBRÁNA)

Větrná eroze způsobuje značnou degradaci půdy a následně dochází k poškození klíčících rostlin, znečištění ovzduší, vznikají škody navátím půdy, atd. Vrstva potenciální ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí zobrazuje lokality náchylné na postižení větrnou erozí a dovoluje tak zavést nebo zpřísnit potřebná protierozní opatření.

POPIS VRSTVY (CO OBSAHUJE, K ČEMU SLOUŽÍ, CO Z NÍ LZE VYČÍST)

Tabulka 1: Kategorizace: potenciální ohroženost ZPF větrnou erozí
Kategorie větrné eroze Koeficient ohroženosti větrnou erozí Stupeň ohroženosti větrnou erozí
1 méně než 4,1 bez ohrožení
2 4,1 - 7,0 půdy náchylné
3 7,1 - 11,0 půdy mírně ohrožené
4 11,1 - 17,0 půdy ohrožené
5 17,1 - 23,0 půdy silně ohrožené
6 více než 23,0 půdy nejohroženější

POUŽITÁ DATA (JAKÁ DATA, ODKUD, VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST)

Aktuální data vycházejí z databáze Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které jsou k dispozici na VÚMOP, v.v.i..

METODIKA (JAK SE S DATY PRACOVALO, PŘEPOČTY, PROPOJENI, VÝSLEDNÁ STRUKTURA)

Metoda stanovení použitá ve VÚMOP, v.v.i. vychází z pedologické databáze ústavu. Výchozími podklady jsou Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Byly využity údaje o klimatických regionech a údaje o hlavních půdních jednotkách. Klimatický region je charakterizován sumou denních teplot nad 10°C, průměrnou vláhovou jistotou za vegetační období, pravděpodobností výskytu suchých vegetačních období, průměrnými ročními teplotami a ročním úhrnem srážek. Hlavní půdní jednotka je určena zejména genetickým půdním typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu.

Klimatické regiony a HPJ byly odstupňovány podle náchylnosti k větrné erozi (Janeček, 2000) a byl jim přiřazen faktor náchylnosti, kde nejnižší číslo znamená nejmenší náchylnost k větrné erozi. U klimatických regionů bylo počítáno pouze s prvními pěti (kód regionu 0-4). Území zasahující do ostatních klimatických regionů byla posuzována jako nenáchylná. Ovšem pouze z hlediska klimatického regionu, ne z hlediska půdních poměrů, které byly zohledněny ve všech regionech ČR. Výsledné hodnocení potenciální erozní ohroženosti je vyjádřeno součinem jednotlivých faktorů (faktor klimatického regionu a faktor hlavní půdní jednotky).

U HPJ 76-78 a částí půdních bloků, které nejsou bonitovány, potenciální ohroženost půdy větrnou erozí hodnocena nebyla.

VÝSTUPY (JEDNOTKY, STATICKÁ DATA X INTERAKTIVITA, CO UŽIVATEL ZÍSKÁ)

Výsledkem je mapa prostorového rozmístění potenciální ohroženosti půdy větrnou erozí a statistické a grafické vyhodnocení pro vybrané územní celky. Uživatel získá přehled o ohroženosti větrnou erozí.

ÚZKÁ MÍSTA A BUDOUCNOST (CO JE MOŽNÉ ÚSKALÍ VE VRSTVĚ, JAK SE BUDE AKTUALIZOVAT, NÁROČNOST, JAK BY ŠLA ROZŠÍŘIT V BUDOUCNU)

Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení.

Licence a aktualizace dat

1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP v.v.i.

  • 1. aktualizace dat, říjen 2013
  • předpokládaná aktualizace dat 1x ročně