Energetika

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání

Úvod (proč je tato vrstva důležitá a byla vybrána)

Každý obyvatel s trvalým pobytem ve vybrané lokalitě je energetickým spotřebitelem. Spotřebovává 3 základní druhy energií:

- Elektrická energie - Tepelná energie - Transportní odvětví -mobilita – paliva.

Častokrát mají tyto tři energetické užití jednotnou bázi PEZ (primárního energetického zdroje), uhlí, zemní plyn, ropa či OZE. Přesné vyčíslení lokální spotřeby je dosti obtížné především v segmentu transportů a mobility. Spotřeba elektrické a tepelné energie je přesně měřená, nicméně je obtížné získat přesná data. Nezbytná je kooperace s distributory, k čemu prozatím není ochota ani finanční prostředky. Navíc v projektu RESTEP prozatím taková přesnost, ve srovnání s ostatními tématy, není nutná.


Popis vrstvy (co obsahuje, k čemu slouží, co z ní lze vyčíst)

Důležitá informační báze je z oblasti energetické spotřeby obyvatelstva ve vybraném územním celku. K tomuto tématu se váže řada informačních údajů, především z oblasti spotřeby tepelné energie, kde existují datové soubory zaměřené na spotřebu domácností ohledně typu bydlení (rodinný dům, bytový dům), jsou k dispozici statistiky ohledně využití dálkového topení v lokalitě, dostupnosti zemního plynu a specifikace kolik domácností využívá který primární zdroj: zemní plyn, elektrické vytápění, uhlí, dřevo, topné oleje, propan-butan.


Použitá data (jaká data, odkud, vypovídací schopnost)

Údaje jsou z databází ČSÚ získané především ze sčítání obyvatel.


Metodika (jak se s daty pracovalo, přepočty, propojeni, výsledná struktura)

Metodika průměrné hodnoty. ČR má ze sociologického pohledu relativně homogenní strukturu obyvatel. Extrémy (bohatá Praha, chudé Mostecko, Ostravsko) nemají zásadní vliv na aritmetický průměr, co se týče energetické spotřeby. Proto se statistická hodnota spotřeby pro domácnosti dělí počtem trvale žijících obyvatel v ČR. Vypočítaná hodnota na jednu osobu je etalonem pro výpočet ve vybrané lokalitě jednoduchým násobkem počtu obyvatel s trvalým pobytem v dané lokalitě. Tato metodika byla zvolena po konzultaci s ČSÚ a MPO jako dostatečně přesná. V podstatě jako jediná možná, která nevyžaduje přesné okamžité měření spotřeby v každé domácnosti.


Výstupy (jednotky, statická data x interaktivita, co uživatel získá)

Úzká místa a budoucnost (co je možné úskalí ve vrstvě, jak se bude aktualizovat, náročnost, jak by šla rozšířit v budoucnu)

V případě životaschopnosti RESTEPu je v budoucnu možné přesné měření ohledně spotřeby tepla a elektrické energie. Toto vyžaduje kooperaci s dodavateli energie a výrazný zájem MPO na této přesnosti.