LFA

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání
Vymezení méně příznivých oblastí LFA

LFA - Less Favoured Areas neboli méně příznivé oblasti.

Úvod

Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců hospodařících v oblastech s méně příznivými podmínkami s cílem přispět ke stabilizaci venkovského obyvatelstva v těchto oblastech a pomoci zajistit pro zemědělce odpovídající úroveň příjmů.

Podpora má formu vyrovnávacího příspěvku na hektar travního porostu kompenzujícího ze 100 % újmu v hospodaření v daném typu méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními. Je stanovena základní průměrná výše vyrovnávacího příspěvku poskytovaného na hektar travního porostu pro každou méně příznivou oblast. V rámci těchto oblastí je vyrovnávací příspěvek dále diferencován.

Jednotlivé obce a do nich náležící katastrální území a jejich zařazení do méně příznivých oblastí je uvedeno v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě ve znění pozdějších předpisů (v posledním znění: NV č. 372/2010 Sb.).


Popis vrstvy

Vrstva vymezuje jednotlivé typy LFA se sazbou (EUR/ha travního porostu) za hospodaření v nich. Poskytnutí dotace je dáno následujícími podmínkami (Tabulka 1).

Tabulka 1: Podmínky poskytnutí platby
Podmínka Popis
Povinnost evidence půdních bloků/dílů PB/díly musí být evidovány v LPIS minimálně ode dne doručení žádosti SZIF do 30. září kalendářního roku
Povinnost sečení a spasení travního porostu Kultury travních porostů musí být alespoň 2x ročně posečeny, včetně odklizení biomasy, a to v termínech do 31. 7. do 31. 10. nebo alespoň 1x ročně spaseny.
Povinnost dodržovat intenzitu chovu hospodářských zvířat Intenzita chovu musí být nejméně 0,2 VDJ/ na 1 ha a nejvýše 1,5 VDJ na 1 ha. Intenzitu chovu hospodářských zvířat je nutné dodržet každý den v rámci tříměsíčního kontrolního období (tj. od 1. června do 31. srpna).
Závazek pětiletého hospodaření Povinnost hospodařit po dobu 5 let
CROSS-COMPLIANCE - Kontrola podmíněnosti Poskytnutí platby je podmíněno plněním kontrolních požadavků cross compliance

Použitá data

Tabulka 2: Použitá data
Data Popis dat + zdroj
Typ LFA Správní hranice (ČUZK, 2011)


Metodika

Vlastní metodika vymezení LFA oblastí vychází z nařízení Rady 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném změní. Implementaci pro podmínky České republiky provedlo ÚZEI.


Výstupy

Výsledkem je mapa prostorového rozmístění typů LFA včetně sazby za hospodaření vyplývající z nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Úzká místa a budoucnost

Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení, na základě platné legislativy.


Licence a aktualizace dat

Prezentace

Prezentace představuje vrstvu LFA jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.


Expertní popis

Pro vrstvu LFA představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.

Expertní posudek LFA - Méně příznivé oblasti