Nitrátová směrnice

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání

Cílem nitrátové směrnice je zajistit ochranu vod před znečištěním dusičnany ve zranitelných oblastech.

Úvod

Nitrátová směrnice je předpis Evropské unie (91/676/EHS), vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství. V ČR je nitrátová směrnice uplatněna v § 33 vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.). Prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.

Plnění opatření akčního programu je pro zemědělské podnikatele hospodařící ve zranitelných oblastech povinné. Požadavky nitrátové směrnice, jako jednoho z vybraných předpisů EU, patří mezi tzv. povinné požadavky na hospodaření (SMR). Jejich plnění je v České republice od roku 2009 sledováno v rámci kontroly podmíněnosti (cross compliance). Dodržování vybraných požadavků nitrátové směrnice je vyžadováno nejen pro vyplácení přímých plateb, ale i pro vyplácení příspěvků na opatření, jejichž cílem je udržitelné využívání zemědělské a lesní půdy. Některé z požadavků akčního programu se staly přímo i podmínkou pro poskytnutí dotací na agroenvironmentální opatření z Programu rozvoje venkova, stanovených v nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů. Od žadatelů o tyto dotace se požaduje dodržovat vybrané podmínky ochrany vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, tzv. minimální požadavky pro použití hnojiv. Plnění těchto dotačních podmínek je přitom závazné i pro žadatele hospodařící mimo zranitelné oblasti.

Zranitelné oblasti, jsou vymezeny katastrálními územími v oblastech, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů.


Popis vrstvy

Vrstva vymezuje zranitelné oblasti a vybrané podmínky a limity hospodaření v těchto oblastech. Určuje zejména období zákazu hnojení, omezení aplikace hnojiv s ohledem na půdně klimatické podmínky, aplikace dusíkatých hnojiv na svazích, aplikaci dusíkatých hnojiv na půdě podmáčené, zaplavené, zmrzlé nebo pokryté sněhem a hospodaření v blízkosti vod.


Použitá data

Tabulka 1: Použitá data
Data Popis dat + zdroj
Zranitelné oblasti Správní hranice (ČUZK, 2011)
Půdně-klimatické podmínky stanoviště Databáze BPEJ (VÚMOP, v.v.i., 2013)
Vodní útvary Databáze DIBAVOD (VÚV, 2010)


Metodika

Metodika vychází z nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Základním principem je vymezení půdních areálů v rámci zranitelných oblastí s existujícím omezením v hospodaření.


Výstupy

Výsledkem je mapa prostorového rozmístění limitů hospodaření vyplývající z nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.


Úzká místa a budoucnost

Výsledná mapa není kompletním výčtem limitů hospodaření vyplývající z nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Vrstva bude aktualizována v souvislosti se zásadní změnou v metodice vymezení, na základě platné legislativy. Přezkoumání zranitelných oblastí bude v roce 2015.


Licence a aktualizace dat

1. Databáze BPEJ, zdroj VÚMOP, v.v.i.

  • 1. aktualizace dat, říjen 2013
  • předpokládaná aktualizace dat 1x ročně

2. Databáze DIBAVOD - Vodní útvary, VÚV TGM v.v.i.

  • 1. aktualizace dat, 2010
  • předpokládaná aktualizace dat 1x ročně


Prezentace

Prezentace představuje vrstvu nitrátová směrnice jednodušší formou doplněnou o obrazový doprovod.


Expertní popis

Pro vrstvu nitrátová směrnice představuje expertní popis detailní obecnou charakteristiku této vrstvy.