Zvířata - spotřeba krmiv

Z Encyklopedie RESTEP
Přejít na: navigace, hledání

Úvod (proč je tato vrstva důležitá a byla vybrána)

Živočišná výroba hraje významnou roli ve využití krajiny. Trvalé travní porosty jsou využívány k pastvě a na části orné půdy se pěstují plodiny určené pro výkrm. Stanovení potravních nároků zvířat v jednotlivých katastrech nám definuje, jaký podíl zemědělské půdy musíme vymezit pro jejich potřebu.

Z výměry zemědělského půdního fondu dokážeme stanovit, jaké množství zvířat by se mělo v daném území chovat (týká se to především skotu, který je ve větší míře vázán na lokální zdroje potravy). Tato modelace bude součástí aplikace a měla by poskytnout základní informace o možném chovu zvířat.

Popis vrstvy (co obsahuje, k čemu slouží, co z ní lze vyčíst)

Vrstva obsahuje počet krmných dnů pro jednotlivé kategorie skotu, ovcí, koz a prasat. Vzhledem k velice rozličným nárokům na výkrm u dojených a nedojených krav, byly krávy starší 2 let rozděleny na dvě kategorie – krávy určené k produkci mléka a krávy určené k produkci masa. Výpočet byl proveden na základě vzájemného podílu celkového dojeného a nedojeného skotu.

Pro jednotlivá zvířata byly spočítány krmné dávky. Výkrm skotu vykazuje regionální variabilitu, proto byly krmné dávky spočteny pro tři oblasti na základě nadmořské výšky (nížinná, podhorská a horská oblast). U ostatních zvířat byla použita jedna krmná dávka pro celé území ČR.

Vrstva nepracuje s počty zvířat, ale s tzv. krmnými dny. Ty nám udávají, kolik je potřeba krmných dávek pro danou kategorii hospodářských zvířat za období jednoho roku.

Použitá data (jaká data, odkud, vypovídací schopnost)

Podkladovými daty jsou data z evidence zvířat od Ministerstva zemědělství ČR. Stanovení krmných dávek bylo provedeno odborníky na výkrm hospodářských zvířat.

Metodika (jak se s daty pracovalo, přepočty, propojení, výsledná struktura)

Data z evidence zvířat obsahují měsíční přírůstky nebo úbytky zvířat pro jednotlivé kategorie na úrovni katastrálního území. Z těchto dat byl spočten počet krmných dávek za období jednoho roku v jednotlivých katastrech pro zájmové kategorie zvířat. Krmné dny byly násobeny stanovenou krmnou dávkou.

Výstupy (jednotky, statická data x interaktivita, co uživatel získá)

Výsledkem je vrstva stanovující celkové roční potravní nároky zvířat v jednotlivých katastrálních územích. Uživatel získá přehled o využití zemědělské půdy pro chov hospodářských zvířat.

Úzká místa a budoucnost (co je možné úskalí ve vrstvě, jak se bude aktualizovat, náročnost, jak by šla rozšířit v budoucnu)

Vrstvu lze aktualizovat maximálně jednou ročně, po spočtení krmných dávek v daném roce. Zpřesňujícím prvkem může být stanovení krmných dávek, popřípadě jejich další regionalizace. Vrstva neobsahuje údaje, jestli se použité krmivo v daném regionu vypěstovalo nebo bylo dovezeno. Zavedením tohoto parametru získáme lepší údaje o využití zemědělské půdy pro výkrm zvířat. Vrstva by měla také obsahovat možnost modelace nově zakládaného chovu zvířat v zájmovém území s vypočtenou výměrou zemědělské půdy, kterou bude tento chov potřebovat.